Servicevoorwaarden van Oath

In juni 2017 kondigden we aan dat Yahoo en AOL samen zijn gaan werken onder Oath, een digitale en mobiele mediaorganisatie en onderdeel van Verizon. We voegen nu Oath en Yahoo samen onder deze Servicevoorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 25 mei 2018 voor diensten en producten waarvoor u zich niet hoeft aan te melden. Voor producten waarvoor u zich wel moet aanmelden, gaan deze voorwaarden in op 25 mei 2018, tenzij u anders bent geïnformeerd. De verouderde Yahoo-servicevoorwaarden vindt u hier, en de verouderde Oath Servicevoorwaarden (voor AOL) zijn hier te vinden. Als u een nieuw account aanmaakt, dan gelden de onderstaande Voorwaarden vanaf het moment dat u zich aanmeldt.
 

Servicevoorwaarden van Oath
 1. Welkom bij Oath

  Oath en al haar dochterondernemingen zoals beschreven in Paragraaf 13 (inclusief Yahoo- en AOL-merken) en de bedrijfsentiteiten beschreven in paragraaf 13 en 14 (gezamenlijk 'Oath', 'wij', 'we' of 'ons'/'onze') maken deel uit van de waaier van Verizon-bedrijven. Onze merken, websites, apps, producten, services en technologieën ('Services') worden aangeboden door de entiteiten die hieronder beschreven zijn in paragraaf 13. Lees paragrafen 1 t/m 13, 14.1 en 14.13 zorgvuldig door, deze gedeeltes zijn op u van toepassing. 

  Door gebruik te maken van de Services stemt u in met deze voorwaarden, de beleidslijnen in het privacycentrum van Oath, en alle overige community-richtlijnen en aanvullende voorwaarden die aan u verstrekt zijn voor Services waar u gebruik van maakt (gezamenlijk 'Voorwaarden'). Lees de voorwaarden zorgvuldig door aangezien deze de gehele overeenkomst vormen tussen u en Oath. 

  DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN OATH IN PARAGRAAF 9.

  VS. GEBRUIKERS: DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BINDENDE ABITRAGEOVEREENKOMST EN EEN VRIJSTELLING VAN GROEPSACTIES EN JURYRECHTSPRAAK IN PARAGRAAF 14.2 HIERONDER, EN GELDEN VOOR ALLE GEBRUIKERS IN DE VS.
 2. Gebruikmaken van de Services
  1. Autoriteit. Hierbij verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om gebruik te maken van de Services onder de wet die van toepassing is. Indien u de Services gebruikt namens een bedrijf, onderneming of andere entiteit, verklaart u hierbij dat u de legale bevoegdheid heeft om deze Voorwaarden te accepteren namens uw entiteit. Indien dit het geval is, accepteert de entiteit deze Voorwaarden middels u, en verwijst 'u' naar de entiteit die u representeert. Indien u gebruikmaakt van een account namens de accounthouder (bv. als administratief medewerker, consultant, analist, etc.), dan zijn de Voorwaarden van toepassing op uw activiteiten namens de accounteigenaar. 
  2. Schadeloosstelling. Indien u gebruikmaakt van de Services namens een bedrijf, onderneming of andere entiteit, of indien u gebruikmaakt van de Services voor commerciële doeleinden, stelt u Oath Entities (zoals gedefinieerd in paragraaf 8 hieronder) schadeloos van enige rechtszaak, aanspraak of geding resulterend uit het gebruik van, of gerelateerd aan, de Services of een breuk van deze Voorwaarden, inclusief enige aansprakelijkheid of kosten voortkomend uit schadevorderingen (inclusief schadevorderingen vanwege nalatigheid), verliezen, schades, rechtszaken, veroordelingen, proceskosten en advocatenhonoraria. 
  3. Leeftijd. Indien u niet de minimale leeftijd heeft (zoals gedefinieerd in paragraaf 14), kunt u zich niet registreren voor een account. U dient aan de minimale leeftijd te voldoen om gebruik te maken van de Services, tenzij u een bestaand account in de VS heeft en dit account een Yahoo- Family Account is. Bepaalde onderdelen van de Services zijn niet geschikt voor jeugdige gebruikers. Zoek deze content niet op als u geen volwassene bent (waarbij meerderjarige wordt bedoeld zoals bepaald in uw gebied).
  4. Gedrag van leden. U stemt ermee in dat u de Services niet zult gebruiken voor de volgende doeleinden:
   1. ongeautoriseerde toegang verkrijgen, of een poging tot het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Services, servers, systemen, het netwerk, of gegevens van Oath;
   2. het toegankelijk maken van materiaal dat schadelijk is voor kinderen, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, zedeloos, inbreukmakend op een andermans privacy, haatdragend, of aanstootgevend is op een racistische, etnische of andere manier;
   3. het overtreden van toepasselijke wetten of voorschriften;
   4. zich voordoen als een andere persoon of entiteit of voor het vervalsen of manipuleren van aanheffen of aanduidingen met het doel om de oorsprong van enige content verkregen door de Service te verhullen; 
   5. het beschikbaar maken van enige content als u het recht niet heeft om dit beschikbaar te maken of indien dit een schending is van enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, copyright, of andere eigendomsrechten van personen of entiteiten;
   6. het openbaar maken van content met advertenties of andere vormen van reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons;
   7. het beschikbaar maken van virussen of andere computercode, -bestanden, -programma‘s of content ontworpen voor het onderbreken, vernietigen of limiteren van de functionaliteit van de Services of dat van invloed is op andere gebruikers; of
   8. het hinderen van, of verstoren van de Services of servers, systemen of netwerken die verbonden zijn met de Services op welke manier dan ook.
  5. Gebruik van Services. U dient het beleid en alle voorschriften behorende bij de Services na te volgen. Het is niet toegestaan om misbruik te maken van de Services of deze te verstoren, alsmede pogingen tot het verkrijgen van toegang tot de Services op een manier die anders is dan via de interface en instructies die wij verstrekken. U kunt de Services alleen gebruiken zoals toegestaan bij wet. Het is niet toegestaan om de Services, of een gedeelte daarvan, te gebruiken of hergebruiken voor commerciële doeleinden als dit niet nadrukkelijk is aangegeven. 
  6. Uitvoercontrole. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan de wetten en regelgeving omtrent uitvoercontrole van de Verenigde Staten en handelscontroles van andere toepasselijke gebieden, inclusief en zonder beperkingen; de Export Administration Regulations van de U.S Department of Commerce en het Bureau of Industry and Security, alsmede embargo- en handelssancties die opgelegd worden door de VS. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control. U representeert en staat garant dat u: (1) geen partij bent waarop een verbod is gelegd en die voorkomt op export-exclusielijsten van enige regering (zie bv. http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm); (2) de Services niet zult her-exporteren of zult gebruiken voor de overdracht van software, technologie of andere technische gegevens aan verboden gebieden of partijen; en (3) dat u de Services niet zult gebruiken voor eindgebruik van militaire, nucleaire, chemische, biologische of geleide wapens of dat u deelneemt aan enige activiteiten met betrekking tot de Services die de export- en importwetten van de Verenigde Staten, of andere toepasbare gebieden, overtreden. 
  7. Anticorruptiewetgeving. U stemt ermee in dat u zich aan alle toepasselijke anticorruptiewetten zult houden, inclusief wetten die onwettelijke betaling verbieden voor corrupte doeleinden in verband met deze Voorwaarden aan wie dan ook. 
  8. Eigendom en hergebruik. Door gebruik te maken van de Services heeft u geen enkel recht op eigendom van enige intellectuele of eigendomsrechten of belangen in de Services of de inhoud. Het is enkel toegestaan om huisstijlen of logo‘s die in de Services voorkomen te gebruiken, indien u hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heeft. Geen enkele juridische kennisgevingen die in of samen met de Services worden weergegeven, mogen worden verwijderd, versluierd of gewijzigd. Het is enkel toegestaan om enig gedeelte of gebruik van, of toegang tot de Services (inclusief inhoud, reclame, API‘s en software) te reproduceren, wijzigen, verhuren, leasen, verkopen, ruilen, verspreiden, uit te zenden, voor een publiek uit te voeren, afgeleide werken te creëren die gebaseerd zijn op, of profiteren van, commerciële doeleinden, indien u hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heeft. 
  9. Softwarelicentie. Onder voorbehoud van uw doorgaande naleving van deze Voorwaarden, geeft Oath u een persoonlijke, royalty-vrije, niet-overdraagbare, niet-toekenbare, herroepelijke en niet-exclusieve licentie voor gebruik van de software en API‘s die aan u verstrekt worden door Oath als onderdeel van de Services. Deze licentie is enkel voor het doeleinde om u gebruik te laten maken van de Services en van de voordelen van de Services zoals verstrekt door Oath, op de manier zoals toegestaan door deze Voorwaarden en mogelijke overige voorwaarden en richtlijnen. Het is niet toegestaan om de broncode van onze software te reverse-engineeren of proberen te verkrijgen, tenzij deze restricties in strijd zijn met toepasselijke wetten of tenzij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft. De software van Oath kan automatisch beveiligings- en andere updates installeren zonder voorafgaande berichtgeving aan u.
  10. Support. Tenzij anderzijds uitdrukkelijk vermeld, voorziet Oath u niet van enige support voor het gebruik van de Services. Indien Oath u wel van support voorziet, is dit naar eigen oordeel van Oath en betekent dit niet dat we in de toekomst support blijven bieden. 
  11. Kosten. Oath behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor toegang tot de Services (en enige gerelateerde support), of dit nu in de huidige situatie in gebruik is of niet, naar eigen oordeel van Oath. Als Oath besluit om kosten in rekening te gaan brengen, dan zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing en krijgt u voorafgaand een kennisgeving. 
  12. Verschillende versies van de Services. Er kunnen verschillende functies beschikbaar zijn in verschillende versies van de Services en het kan zijn dat niet alle functies beschikbaar zijn in uw gebied of regio. Het kan ook zijn dat niet alle functies beschikbaar zijn als de gebruiker waarmee u communiceert een andere versie van de Services gebruikt of software van een derde partij. 
  13. Anti-misbruikbeleid. Oath verbiedt het verzenden van ongevraagde e-mails of berichten middels de Services. Het is niet toegestaan om met gebruik van de Services deel te nemen aan enige commerciële activiteiten met non-commerciële eigendommen of apps, of enige activiteiten van grote omvang, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oath. Het is niet toegestaan om gedrag te vertonen dat storend is voor de Services of de ervaring van andere gebruikers. 
  14. Envrmnt 360-Voorwaarden. VS. Gebruikers: De Envrmnt 360-voorwaarden zijn van toepassing op u. U vindt ze hier in het Engels en hier in het Spaans.   
  15. RSS-feeds. Indien u een RSS-feed gebruikt aangeboden door Oath (“Oath RSS-feed”), dan is het enkel toegestaan om de aangeboden content in de feed weer te geven zonder modificatie, en dient u een bronvermelding weer te geven naar de Oath-website met een link naar het volledige artikel op de Oath-bronwebsite. Het is niet toegestaan om Oath-bronvermeldingen of link-backs te verwijderen of content van een Oath RSS-feed op een andere wijze aan te passen. Het is niet toegestaan om advertenties te integreren in Oath RSS-feeds. Oath behoudt zich het recht voor om elke Oath RSS-feed op elk moment te beëindigen en om een ieder op elk moment en voor welke reden dan ook te vragen om gebruik van een Oath RSS-feed te staken. Elk Oath- product of -service kan meer specifieke gebruiksvoorwaarden hebben voor Oath RSS-feeds.
 3. Uw Account; Kennisgevingen
  1. Accountgegevens. U kunt een account nodig hebben voor sommige Services. Zorg ervoor dat uw accountgegevens (de gegevens die u had ingevoerd tijdens registratie of abonnement op een Service) uw huidige gegevens zijn en dat deze gegevens compleet, juist en oprecht zijn. Met uitzondering van AOL-accounts, zijn alle Oath-accounts niet-overdraagbaar. Alle rechten tot het account eindigen bij het overlijden van de accounthouder.
  2. Toegang tot uw account. U bent verantwoordelijk voor alle activiteit die plaats vindt met of via uw account. Bescherm uw account en houd uw wachtwoord geheim. Gebruik uw wachtwoord niet voor andere services. Als u uw wachtwoord vergeet en u uw account niet bij Oath kunt valideren op een andere manier, dan erkent u dat uw account, zonder voorbehoud van uw wettelijke rechten, ontoegankelijk is voor u en dat alle gegevens behorende bij het account niet kunnen worden opgeroepen. 
  3. Kennisgevingen. Oath kan u kennisgevingen sturen, inclusief serviceaankondigingen en -kennisgevingen met betrekking tot deze voorwaarden, via onder meer e-mail, de post, sms-bericht, mms-bericht, pushmelding of bericht in een app, meldingen over de Services, telefoon of andere redelijke middelen nu bekend of die in de toekomst ontwikkeld kunnen worden. U geeft toestemming om deze kennisgevingen op alle voornoemde manieren te ontvangen. Indien u de voorwaarden schendt door toegang te verkrijgen tot de Services op een manier die niet is toegestaan, kan het zijn dat u de kennisgevingen niet langer zult ontvangen. Er wordt verondersteld dat u alle kennisgevingen heeft ontvangen die u anderzijds toegestuurd zou krijgen als u toegang had verkregen tot de Services op een toegestane manier.
 4. Privacy- en gegevensbescherming 

  In het Privacycentrum van Oath wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens gebruikt worden. Door gebruik te maken van onze Services, gaat u akkoord met het privacybeleid en de manier waarop Oath uw gegevens kan gebruiken zoals uiteengezet in het privacybeleid. Door gebruik te maken, en profijt te hebben van de Services van Oath erkent u dat het persoonlijk maken van veel van onze services een van onze kernwaarden is. Om het persoonlijk maken van sommigen van deze Services mogelijk te maken, is toegang tot uw persoonlijke gegevens vereist, zodat wij u content en advertenties kunnen bieden die op u van toepassing kunnen zijn. Ga naar ons Privacycentrum voor meer informatie over personalisatie.
 5. Procedure voor inbreukclaims op copyright of andere intellectuele eigendommen

  Oath respecteert de intellectuele eigendommen van anderen en verwacht dat onze gebruikers dit ook doen. Oath heeft het recht om, in bepaalde omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts van overtreders te deactiveren, op te heffen of andere maatregelen te nemen. Als u van mening bent dat er een overtreding heeft plaatsgevonden van uw copyright of uw intellectuele eigendomsrechten, volg dan deze instructies op.
 6. Content van de Services en licentieverlening aan Oath
  1. Content. In onze Services wordt bepaalde content weergegeven die niet van Oath is. De entiteit of persoon die deze content beschikbaar maakt, is hier volledig verantwoordelijk voor. Oath is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gedrag van derde partijen, inclusief personen of entiteiten waarmee u via de Services communiceert. Bij veel van onze Services kunt u content toevoegen. U, (niet Oath) bent volledig verantwoordelijk voor alle content die u uploadt, post, e-mailt, verstuurt of beschikbaar maakt via de Services op welke manier dan ook. Wij behouden het recht om content die in strijd is met onze voorwaarden of toepasselijke wetten of voorschriften, te verwijderen of te weigeren om weer te geven. Dit betekent echter niet dat wij toezicht houden op enige content of dit nakijken of onderzoeken. Door toegang te verkrijgen tot de Services en deze te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat het kan voorkomen dat u op aanstootgevend, ongepast of bezwaarlijk materiaal kunt stuiten. 
  2. IP-eigendom en licentieverlening. Tenzij anders bepaald in de specifieke productvoorwaarden of voorschriften voor een Service van Oath, behoudt u eigendomsrechten op intellectueel eigendom dat van u is in content dat u uploadt, deelt met, of toevoegt aan de Services, en geeft u Oath een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve, doorlopende, onherroepelijke, overdraagbare, sub-licentieerbare licentie om de content (a) te gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, aanpassen, afgeleide werken ervan voor te bereiden (zoals vertalingen, bewerkingen, samenvattingen of andere wijzigingen), te communiceren, publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, en op welke manier dan ook te distribueren, via leveringswijzes of media nu bekend of die mogelijk in de toekomst ontwikkeld kunnen worden, en geeft u (b) toestemming aan anderen om toegang te verkrijgen tot uw content, alsmede toestemming aan anderen voor het reproduceren, distribueren, openbaar weergeven, afgeleide werken ervan voor te bereiden en openbaar uitvoeren van uw content via de Services, zoals toegestaan door de functionaliteit van deze Services (bv. toestemming voor gebruikers die uw content opnieuw willen bloggen, posten of downloaden). In bepaalde Services, kan het voorkomen dat er specifieke voorwaarden of instellingen gelden die een andere manier van gebruik toestaan van de content die is toegevoegd aan de Services. U dient de benodigde rechten te bezitten om ons de licentie te verlenen zoals beschreven in paragraaf 6(b) voor all content die u uploadt, deelt met of toevoegt aan de Services. 
 7. Services aanpassen en/of beëindigen; accounts opheffen
  1. Wij werken voortdurend aan het innoveren, wijzigen en verbeteren van de Services. Tenzij anders bepaald voor uw gebied zoals beschreven in paragraaf 14, kunnen wij zonder kennisgeving, functies en functionaliteiten toevoegen en verwijderen, alsmede nieuwe beperkingen toevoegen aan de Services, of tijdelijk of definitief een Service opheffen of beëindigen. 
  2. U kunt op elk moment stoppen met gebruikmaken van de Services. U kunt uw AOL-account op elk moment hier opheffen en verwijderen en u kunt op elk moment uw Yahoo-account hier opheffen en verwijderen. Ga voor meer informatie naar het Hulpcentrum dat van toepassing is. 
  3. Tenzij anders bepaald voor uw gebied zoals beschreven in paragraaf 14, kunnen wij op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het schenden van deze voorwaarden, gerechtelijk bevel of inactiviteit, uw account tijdelijk of definitief schorsen of opheffen, of uw toegang tot bepaalde of alle gedeeltes van de Services beperken.
  4. Indien uw account is opgeheven, heeft u geen toegang meer tot uw gebruikersnaam, wachtwoord en alle bijbehorende informatie, bestanden en content behorende bij uw account en uw gebruikersnaam kan worden hergebruikt voor een andere gebruiker, tenzij wij onderworpen zijn aan enige wettelijke rechten die u zou kunnen bezitten. Indien de Service een service is waar u voor moet betalen, raadpleeg dan de betalingsvoorwaarden van Oath, die u hier kunt vinden.
 8. Onze garanties en vrijwaringen
  1. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, LEGGEN OATH EN HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, MEDEWERKERS, OPDRACHTNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN DISTRIBUTEURS (GEZAMENLIJK 'OATH ENTITIES') GEEN VERKLARINGEN AF, MAKEN ZIJ GEEN BELOFTES OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, OVER DE SERVICES. WIJ LEVEREN ONZE SERVICES ZONDER VERDERE BEWERKING, INCLUSIEF ALLE DEFECTEN EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR. UW GEBRUIK VAN DE SERVICES IS OP EIGEN RISICO EN WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN OF BELOVEN OF VERZEKEREN DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN, STIPT, VEILIG OF ZONDER FOUTEN ZULLEN ZIJN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET NIET MOGELIJK IS OM TE GARANDEREN DAT OVERDRACHT VIA INTERNET OF GEGEVENSOPSLAGTECHNOLOGIE VEILIG IS, EN OATH WIJST DAARTOE UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE, IMPLICIET OF EXPLICIET, AF. WIJ MAKEN GEEN VERPLICHTINGEN, BELOFTEN OF GARANTIES OVER DE CONTENT BINNEN DE SERVICES OF CONTENT VERBONDEN/GELINKT AAN DE SERVICES, DE SUPPORT DIE WIJ BIEDEN VOOR DE SERVICES, DE SPECIFIEKE FUNCTIES VAN DE SERVICES, DE BEVEILIGING VAN DE SERVICES, OF DE BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, JUISTHEID, BESCHIKBAARHEID VAN DE SERVICES OF HET VERMOGEN VAN DE SERVICES OM AAN UW WENSEN TE VOLDOEN, BEPAALDE UITKOMSTEN TE LEVEREN OF BEPAALDE RESULTATEN TE BEHALEN. 
  2. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VOORZIEN IN BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OMTRENT IMPLICIETE OF EXPLICIETE BELOFTEN OF GARANTIES OVER DE SERVICES. 
 9. Beperking van aansprakelijkheid 

  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT GAAT U AKKOORD MET EN AANVAARDT U DAT OATH ENTITIES NIET AANSPRAKELIJK GEHOUDEN KAN WORDEN VOOR: INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, DRIEMALIGE OF ANDERE VERMENIGVULDIGINGEN VAN SCHADE, MORELE OF BESTRAFFENDE SCHADE VOORTKOMENDE UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE SERVICES. OATH ENTITIES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLOREN WINSTEN, VERLOREN INKOMSTEN, VERLOREN ZAKELIJKE KANSEN, WAARDEVERMINDERING, INCLUSIEF ENIG VERONDERSTELD VERLIES OF WAARDEVERMINDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS, OF ENIGE ANDERE VERLIEZEN (GEZAMENLIJK 'VERLIEZEN') VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK OF TOEGANG TOT DE SERVICES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VOORTKOMEN UIT OF IN VERBAND MET: HET VERWIJDEREN VAN, BEWERKEN VAN, VERKEERDE LEVERING VAN, OF HET NIET OPSLAAN VAN GEGEVENS, ONDERHOUDEN DOOR OF VERSTUURD DOOR DE SERVICES; HET BEPERKEN, OPSCHORTEN OF OPHEFFEN VAN UW ACCOUNT; HET DOWNLOADEN OF DELEN VAN INFORMATIE DOOR U, INCLUSIEF PERSOONLIJKE GEGEVENS, VIA DE SERVICES, HET ONRECHTMATIG TOEGANG VERKRIJGEN TOT UW ACCOUNT OF ANDERE GEGEVENS DIE ONDERHOUDEN OF VERSTUURD WORDEN DOOR DE SERVICES OF LINKS DIE VERSCHAFT WORDEN DOOR DE SERVICES OF DERDEN AAN EXTERNE SITES OF BRONNEN; UW AANDEEL IN OF HET DEELNEMEN AAN PROMOTIES OF ADVERTENTIES DIE GEVONDEN ZIJN IN OF MIDDELS DE SERVICES, OF ENIGE GOEDEREN OF SERVICES DIE DOOR ZULKE ADVERTEERDERS TE KOOP ANGEBODEN WORDEN. OATH ENTITIES KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR PROBLEMEN DIE DOOR ANDEREN VEROORZAAKT ZIJN, ONRECHTMATIGE OF ONWETTIGE DADEN DOOR DERDEN OF OVERMACHT. DE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN IN DEZE VOORWAARDEN GELDEN ONVOORWAARDELIJK, OF OATH NU GEADVISEERD WAS OF OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN ENIG VERLIES DAT VOOR ZOU KUNNEN KOMEN OF NIET.

  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT EN TENZIJ ANDERS VERMELD IN PARAGRAAF 14, OATH ENTITIES KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE DISPUTEN DIE VOORT ZOUDEN KUNNEN KOMEN UIT, OF VERBAND HOUDEN MET, DEZE VOORWAARDEN OF SERVICES VOOR ENIG BEDRAG HOGER DAN HET BEDRAG DAT U BETAALD HEEFT VOOR DE SERVICES.
 10. Feedback

  U gaat ermee akkoord dat alle aanbevelingen, ideeën, voorstellen, suggesties, feedback, of andere bijdragen ('Feedback') die u indient bij Oath, gerelateerd aan haar producten, services, websites, apps of technologie, door Oath gebruikt mag worden zonder enige kennisgeving, verplichting, beperking, vergoeding of compensatie en u verklaart afstand te doen van alle rechten die nu of in de toekomst bestaan (inclusief morele of gelijksoortige rechten) op enige Feedback.
 11. Op kosten gebaseerde Services en facturering. Tenzij anders bepaald in de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de Services waar u gebruik van maakt, gelden de voorwaarden in deze paragraaf 11 voor u. 
  1. Wij bieden producten en abonnementen tegen een vergoeding ('op vergoeding gebaseerde Services'). Deze op vergoeding gebaseerde Services vallen onder de aanvullende voorwaarden waar u akkoord mee gaat als u zich aanmeldt voor de op vergoeding gebaseerde Services en deze voorwaarden. Als u zich aanmeldt voor een op vergoeding gebaseerde Service, is een aangewezen betaalmethode vereist en dient u ons te voorzien van juiste facturerings- en betaalgegevens. U bent hierbij verplicht om de gegevens zo actueel mogelijk te houden. Voor de meeste op vergoeding gebaseerde Services heeft u een Yahoo- of AOL- of andere Oath-ID nodig, of dient u zich hiervoor aan te melden. Indien u een AOL-inbelverbindingsklant bent, zie de aanvullende voorwaarden hier
  2. De volgende bepalingen zijn van toepassing op al onze op vergoeding gebaseerde services:
   1. Producten van derden. Indien de op vergoeding gebaseerde Service een product van derden bevat, aanvaardt u en gaat u ermee akkoord dat uw aankoop en gebruik van de Service mede onderhevig is aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de derde partij. u dient deze grondig door te lezen voordat u ermee instemt.
   2. Betalingen. U verklaart dat u de minimum verplichte leeftijd heeft om een wettelijke overeenkomst aan te gaan. U stemt ermee in dat u ons zult betalen voor alle op vergoeding gebaseerde Services die u van ons aanschaft, zowel als alle andere gemaakte kosten, inclusief toepasbare btw en kosten. U bent verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten op uw account, inclusief door u gemaakte aankopen of aankopen gemaakt door anderen die u toestemming heeft gegeven om van uw account gebruik te maken of van sub- of gelinkte accounts (inclusief personen met geïmpliceerde of daadwerkelijke autoriteit) of een ieder die toegang tot uw account heeft gekregen als gevolg van uw nalatigheid om uw authenticatiegegevens te beveiligen. 
   3. Betaalmethodes. U geeft ons toestemming en instructies om uw toegewezen betaalmethode te gebruiken voor deze kosten of, indien dit mislukt, een andere betaalmethode die u bij ons in het systeem heeft staan, zelfs als deze methode geassocieerd is met andere op kosten gebaseerde services. U bent verantwoordelijk voor alle kosten, ook als het mislukt of betaling wordt geweigerd via uw betaalmethode. U geeft ons toestemming en instrueert ons om al uw betaalgegevens die gekoppeld zijn aan uw account, op te slaan. Het kan voorkomen dat wij betaalgegevens importeren die u bij een vorige aankoop heeft ingevoerd en bieden u de optie om die betaalgegevens te gebruiken bij een volgende aankoop. U geeft ons toestemming om de meest huidige informatie over uw betaalgegevens op te vragen bij de verlener van uw betaalmethode en deze te gebruiken overeenkomstig het beleid en de procedures van de toepasbare kaartmerken. Onderhevig aan de goedkeuring van de betalingsverwerker of emitterende bank, kan het voorkomen dat wij naar eigen goeddunken kosten in rekening blijven brengen bij een betaalmethode, ook al is de betaalkaart verlopen. Er kunnen toeslagen van toepassing zijn als u bepaalde betaalmethodes gebruikt, zoals bv. een betaling via uw betaal- of spaarrekening.
   4. Betalingsvoorwaarden. Wij kunnen vooraf kosten in rekening brengen voor op kosten gebaseerde Services op dagelijkse, maandelijkse, jaarlijkse basis, eenmalige betaling of andere basis in overeenstemming met de genoemde voorwaarden, zolang uw abonnement geldig is, zelfs als u niets heeft gedownload, de Service niet heeft gebruikt of als u niet ingelogd heeft bij uw online account.
   5. Automatische verlenging. Wij gebruiken automatische verlenging voor de meeste van onze op kosten gebaseerde Services. Als uw abonnement bij een op kosten gebaseerde Service verloopt, verlengen wij automatisch uw abonnement en zullen er kosten in rekening worden gebracht via uw creditcard of andere betaalmethode waarvan u ons kennis heeft gegeven, tenzij u uw abonnement tenminste 48 uur voordat de huidige periode verloopt, opzegt. Tenzij anders vermeld in paragraaf [14], zal uw abonnement automatisch worden verlengd tegen de dan geldende prijs, promoties en kortingen niet inbegrepen. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, apart kosten in rekening brengen bij uw betaalmethode of alle kosten van al uw op kosten gebaseerde Services samenvoegen.
   6. Beveiliging tegen fraude. Het is ons recht om stappen te ondernemen om de geldigheid van de creditcardgegevens die u ons verstrekt te controleren, dit houdt in dat wij ook bedragen van minder dan $1,00 van uw kaart kunnen afschrijven en onmiddellijk terugboeken. Voor verificatie en anti-fraude doeleinden geeft u ons hier toestemming voor.
   7. Gratis proefversies. Wij kunnen u gratis proefversies aanbieden, zodat u zonder kosten of verplichting een op kosten gebaseerde Service kunt uitproberen ('Gratis proefversie'). Tenzij anders vermeld en tenzij u uw abonnement opzegt voordat de gratis proefversie afloopt, zullen er periodieke kosten in rekening worden gebracht tegen het op dat moment geldende tarief wanneer de proefversie afloopt. Er zullen periodieke kosten in rekening worden gebracht totdat het abonnement wordt opgezegd. Als u niet tevreden bent met een bepaalde op kosten gebaseerde Service, dan dient u het abonnement op te zeggen voordat de gratis proefversie afloopt, zodat er geen kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen u beperken tot één gratis proefversie of promotie van een op kosten gebaseerde Service en wij kunnen het combineren van proefversies of andere promotionele aanbiedingen verbieden.
   8. Geen restituties. Alle kosten die in rekening worden gebracht kunnen niet worden terugbetaald, tenzij anders vermeld in de voorwaarden waar u akkoord mee gaat als u zich aanmeldt voor een van onze op kosten gebaseerde Services, of tenzij anders vermeld voor uw gebied in paragraaf 14 of tenzij anders vermeld hieronder.
   9. Beëindiging. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, sommige of alle aspecten van een op kosten gebaseerde Service wijzigen, stopzetten of opheffen zonder kennisgeving, inclusief toegang tot support services, content en andere ondersteunende producten of services behorende bij de op kosten gebaseerde Service, onderhevig aan het verstrekken van een passende terugbetaling voor een gespecificeerde, maar niet langer beschikbare termijn. U kunt op elk moment een op kosten gebaseerde Service opzeggen door in te loggen bij uw online account en het productabonnement stop te zetten.
   10. Prijswijzigingen en facturering. Wij kunnen onze prijzen en facturering op elk moment wijzigen. Bij een prijsverhoging zullen wij u ten minste dertig (30) dagen van tevoren een kennisgeving sturen. Gebonden aan toepasselijke wetgeving, (i) als u het oneens bent met de voorgestelde wijziging, is uw enige optie om uw abonnement op de betreffende op kosten gebaseerde Service op te heffen voordat de prijsverhoging van kracht wordt. (ii) Bij doorgaand gebruik van uw abonnement op de Service na de prijsverhoging stemt u in met de nieuwe prijs van de Service. 
   11. Betaalverzuim. Als u de verschuldigde kosten 30 dagen na de uiterste betaaldatum nog niet heeft betaald, worden uw op kosten gebaseerde Services beschouwd als betaalverzuim en kunnen wij uw account en op kosten gebaseerde Service opschorten of opheffen vanwege wanbetaling. U bent verantwoordelijk voor alle kosten, inclusief advocatenhonoraria en incassokosten, die wij moeten maken in onze pogingen om het uitstaande bedrag van u te verkrijgen.
   12. Opzegtermijn van 90 dagen. U bent verplicht om ons op de hoogte te stellen van factureringsproblemen of afwijkingen binnen 90 dagen vanaf het moment dat deze zichtbaar zijn op het afschrift van uw betaalmethode. Als u ons niet binnen 90 dagen op de hoogte stelt, stemt u ermee in dat u afstand doet van uw rechten om zulke problemen of afwijkingen aan te vechten.
 12. Over deze voorwaarden
  1. Derde begunstigden en conflicten. Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen u en Oath. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend. Mocht er een afwijking voorkomen tussen de voorwaarden in dit document en de aanvullende voorwaarden gekoppeld aan een bepaalde Service, dan gelden enkel de aanvullende voorwaarden voor dat conflict of die afwijking.
  2. Wijzigingen van de voorwaarden. Tenzij anders vermeld voor uw gebied in paragraaf 14, kunnen wij zo nu en dan wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden. Tenzij wij dit anders aangeven, treden wijzigingen in werking op de datum dat deze wijzigingen op deze pagina, of op opvolgende pagina‘s, worden weergegeven. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig door te lezen. Wij sturen u kennisgevingen (in overeenstemming met paragraaf 3(c) hierboven) van belangrijke wijzigingen. 
  3. Doorgaand gebruik van de Services. U kunt op elk moment stoppen met gebruikmaken van de Services, maar met uw doorgaand gebruik van, of abonnement op, een Service na de ingangsdatum van wijzigingen van de voorwaarden geeft u aan dat u instemt met de gewijzigde voorwaarden. 
  4. Vrijstelling en scheidbaarheid van de voorwaarden. Het niet uitoefenen door Oath van een recht of bepaling van deze voorwaarden houdt geen vrijstelling in van zulk recht of zulke bepalingen. Als een bepaling (of een gedeelte van een bepaling) van deze voorwaarden ongeldig bevonden wordt, dan komen Oath en u desondanks overeen dat de intentie zoals uitgedrukt in de bepaling, en de andere bepalingen van deze voorwaarden,onverminderd van kracht zullen blijven. 
  5. Oplegging door Oath. Oath mag deze voorwaarden en alle beleidslijnen en andere documenten die opgenomen zijn in de voorwaarden, of waaraan gerefereerd wordt (met inbegrip van alle rechten, licenties en verplichtingen die gelden voor de voorwaarden en bepalingen) in zijn geheel of gedeeltelijk opleggen zonder kennisgeving, voor welke reden dan ook, onder meer ten behoeve van interne herstructurering (bij bv. fusies or vereffeningen).
 13. Aanbieder van Services 
  1. De Services worden aangeboden door het bedrijf dat de Services biedt in uw gebied zoals vermeld in paragraaf 14.13 ('het van toepassing zijnde Oath-bedrijf'), behalve voor de Services zoals hieronder beschreven in paragraaf 13(b). Niet alle Services of functies kunnen beschikbaar zijn in uw gebied. Verschillende functies kunnen beschikbaar zijn in verschillende versies van de Services. 
  2. De volgende services worden u aangeboden door hetzelfde Oath-bedrijf, waar u zich ook bevindt ter wereld:
   1. Voor de services in deze paragraaf 13(b)(i), gelden de bepalingen uit paragraaf 14.2 (Verenigde Staten). 
    1. De volgende services worden door Oath Inc. geleverd::
     1. Engadget (tenzij anders vermeld in paragraaf 14)
     2. TechCrunch (tenzij anders vermeld in paragraaf 14)
     3. Rivals
     4. Yahoo View
     5. Yahoo Developer Network
     6. Tanda by Yahoo Finance
    2. De volgende services worden aangeboden door Oath (continent Amerika) Inc.:
     1. AOL On. 
     2. Gemini
    3. De volgende services worden aangeboden door Yahoo Fantasy Sports LLC:
     1. U.S. Daily Fantasy
     2. U.S. Fantasy Cash Leagues
     3. U.S. Fantasy Pro Leagues
    4. Buiten het Verenigd Koninkrijk. Daily Fantasy, andere Fantasy Sports services worden aangeboden door Oath Inc. 
    5. Style Me Pretty wordt aangeboden door Style Me Pretty, LLC.
    6. Ryot Studio wordt aangeboden door TheHuffingtonPost.com Inc. 
    7. Flurry wordt aangeboden door Flurry, Inc. 
   2. Yahoo Cricket wordt aangeboden door Yahoo India Private Limited. 
   3. Verenigd Koninkrijk. Daily Fantasy services worden aangeboden door Oath (EMEA) Limited en de bepalingen van paragraaf 14.13 (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) gelden. 
 14. Verdragsluitende partij, rechtskeuze, locatie voor geschillenbeslechting en overige plaatselijke bepalingen
  1. Zoek in paragraaf 13 de aanbieder van de Services die u gebruikt, op. Dat is de aanbieder waarmee u een contract aangaat voor deze Services. De rechtskeuze, de locatie voor geschillenbeslechting, bepaalde vastgestelde voorwaarden (met inbegrip van het van toepassing zijnde Oath-bedrijf) en andere belangrijke regio-specifieke bepalingen worden uiteengezet in deze paragraaf [14]. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de klantenservice. U kunt hieronder de regio-specifieke contactinformatie vinden.

REGIO-SNELKOPPELINGEN:
continent Amerika
Azië en de Stille Oceaan
Europa, het Midden-Oosten en Afrika

continent Amerika

 1. Verenigde Staten (us): 
  1. Vastgestelde voorwaarden 
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: 
    1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor Yahoo Search is Oath Holdings Inc. (Adres: 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089).
    2. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor alle andere services is Oath Inc. (Adres: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166). 
   2. Minimum leeftijd: 13 jaar 
  2. BINDENDE ARBITRAGE OVEREENKOMST. ARBITRAGEOVEREENKOMST VOOR DE VS. GEBRUIKERS. U EN OATH STEMMEN IN OM GESCHILLEN, ONENIGHEDEN OF CLAIMS DIE OP WELKE MANIER DAN OOK VOORT ZOUDEN KUNNEN KOMEN UIT, OF ZIJN GERELATEERD AAN, DEZE VOORWAARDEN OF VAN SERVICES DIE U VAN ONS ONTVANGT (OF VAN ADVERTENTIES VOOR DEZE SERVICES), INCLUSIEF GESCHILLEN TUSSEN U EN ONZE MEDEWERKERS OF VERTEGENWOORDIGERS ('GESCHIL(LEN)'), ENKEL ZULT OPLOSSEN VIA ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS OF VIA DE VREDERECHTER. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN ERKENT U DAT ARBITRAGE EN VOORBRENGEN BIJ DE VREDERECHTER DE ENIGE MANIEREN ZIJN OM GESCHILLEN TUSSEN ONS OP TE LOSSEN. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN ERKENT U OOK DAT U EN OATH HET RECHT OPGEVEN OM ALLE GESCHILLEN TE BETWISTEN IN EEN RECHTBANK VOOR EEN RECHTER OF JURY (BEHALVE VOOR GESCHILLEN DIE VOOR DE KANTONRECHTER GEBRACHT WORDEN), EN DAT U EN OATH HET RECHT OPGEVEN OM EEN GROEPSACTIE OF ANDERE REPRESENTATIEVE ACTIE TE ONDERNEMEN. HOEWEL ARBITRAGEPROCEDURES VERSCHILLEN VAN GERECHTELIJKE PROCEDURES, KAN EEN ARBITER U INDIVIDUEEL DEZELFDE SCHADEVERGOEDINGEN EN ANDERE COMPENSATIES TOEKENNEN ALS BIJ DE RECHTBANK, EN OORDEEL OVER DE TOEKENNINGEN DOOR DE ARBITER KUNNEN AAN ELKE RECHTBANK MET DE DESBETREFFENDE JURISDICTIE WORDEN VOORGELEGD EN GELDIG WORDEN GEMAAKT. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT BIJ AFWEZIGHEID VAN DEZE DWINGENDE BEPALING, ZIJ HET RECHT HEBBEN OM ZAKEN VOOR HET GERECHT TE BRENGEN EN JURYRECHTSPRAAK KUNNEN AANVRAGEN. VERDER ERKENNEN ZIJ DAT HET IN BEPAALDE GEVALLEN VOOR KAN KOMEN DAT DE KOSTEN VAN DE ARBITRAGE HOGER ZIJN DAN DE PROCESKOSTEN EN DAT HET RECHT TOT ONTDEKKING GELIMITEERDER IS IN ARBITRAGE DAN IN DE RECHTBANK. Wij zijn het ook met elkaar eens dat:
   1. Kennisgeving van het geschil. Als u or Oath van plan zijn om arbitrage aan te vragen onder deze voorwaarden, dan dient de partij die de arbitrage wil aanvragen, 30 dagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de andere partij. Stuur kennisgevingen aan Oath via de post naar: Disputes, 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089; of via e-mail naar disputes@oath.com. Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar uw e-mailadres(sen) en naar uw postadres(sen), mits Oath deze in het systeem heeft staan ten tijde van het versturen van de kennisgeving. In de kennisgeving dienen de aard van de vordering en de gevraagde schadevergoeding uiteengezet te worden. Als het geschil niet binnen 30 dagen kan worden opgelost, dan mag een van beide partijen een claim voor arbitrage indienen. 
   2. Arbitrageprocedure. De Federal Arbitration Act (VS) is van toepassing op deze voorwaarden. Behalve voor vredegerecht, zullen alle geschillen worden opgelost door arbitrage door de American Arbitration Association ('AAA'). De AAA zal de Commercial Arbitration Rules toepassen op de arbitrage van elk geschil dat ondergeschikt is aan deze voorwaarden, behalve als u een particulier bent en de Services enkel voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik gebruikt, in dat geval gelden de Consumer Arbitration Rules van de AAA (voorschriften en procedures die groepsactierechtszaken bepalen en toestaan niet inbegrepen). Voor meer informatie omtrent procedures (inclusief het proces om een arbitrage aan te vragen), regelgeving en kosten, ga naar de AAA (www.adr.org). Deze voorwaarden gelden, tenzij ze in conflict zijn met de Commercial Arbitration Rules of de Consumer Arbitration Rules van de AAA. 
   3. Optie voor vredegerecht. Als alternatief voor een arbitrage kunt u individuele vervolging voorbrengen bij de vrederechter in de county waar u woonachtig bent (of indien u een bedrijf bent, de locatie van het hoofdkantoor van uw bedrijf) of Santa Clara county in Californië, ervan uitgaande dat uw geschil in aanmerking komt voor vredegerecht.
   4. Locatie van de arbitrage. Tenzij u en Oath anders overeenkomen, zal het verzoek voor de arbitrage, of het vredegerecht, ingediend worden in de county waar u woonachtig bent of in Santa Clara county, Californië. 
   5. Arbitragehonorarium en -onkosten. Wij zullen alle indieningskosten die de AAA van u vereist voor arbitrage van geschillen, terugbetalen. Als u ons een schriftelijke kennisgeving stuurt waarin u uiteenlegt dat u de indieningskosten niet kunt betalen, dan betalen wij de indieningskosten direct aan de AAA. Als de arbitrage doorgaat, zullen wij ook alle bijkomstige administratieve en andere arbitragekosten betalen, die later gevraagd worden. 
   6. Schikkingsvoorstellen. Wij kunnen op elk moment voor of tijdens de arbitrage een schriftelijk schikkingsvoorstel indienen, maar zijn dit niet verplicht. Het bedrag of de voorwaarden van elk schikkingsvoorstel mogen niet aan de arbiter bekend worden gemaakt tenzij en totdat de arbiter een vergoeding uitreikt voor de claim. Als u het voorstel niet accepteert en de arbiter u een geldbedrag biedt dat meer is dan ons voorstel maar minder dan 5.000 USD, dan komen wij overeen dat wij: (a) de 5.000 USD aan u zullen betalen in plaats van het lagere bedrag dat was uitgereikt, (b) redelijke advocatenhonoraria en onkosten aan u zullen betalen, en (c) dat wij alle indieningstaks en arbitragekosten en onkosten die gemaakt worden in verband met de arbitrage van uw geschil, zullen terugbetalen. Als de arbiter u meer dan 5.000 USD uitreikt en wij de uitreiking niet aanvechten, dan betalen wij u het bedrag van de uitreiking.
   7. Scheidbaarheid. Als door een bevoegde rechter wordt bepaald dat onderdelen van deze arbitrageovereenkomst onafdwingbaar zijn, dan zal de rechter de overeenkomst aanpassen voor zover nodig om het/de onafdwingbare onderdeel/onderdelen op te lossen, en de partijen zullen de arbitrage voortzetten zonder verwijzing naar, of terug te vallen op, de/het onafdwingbare onderdeel/onderdelen. Echter, als om welke reden dan ook blijkt dat de kwijtschelding inzake groepsacties zoals hieronder beschreven in paragraaf 14.2.c niet toegepast kan worden op delen van of op het hele geschil, dan geldt de arbitrageovereenkomst niet voor dat geschil of dat onderdeel van het geschil. Alle geschillen die onder kwijtschelding inzake groepsacties vallen en onafdwingbaar zijn, kunnen enkel worden geprocedeerd in een rechtbank met rechtsbevoegdheid, maar de rest van de arbitrageovereenkomst zal bindend en afdwingbaar zijn. Om onzekerheid of onduidelijkheid te voorkomen; de partijen komen overeen dat zij geen groepsactie of arbitrage voor geschillen zullen zoeken voor anderen.
  3. KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES VOOR DE VS. GEBRUIKERS. DEZE VOORWAARDEN STAAN GROEPSACTIES EN ANDERE REPRESENTATIEVE ACTIE NIET TOE, ZELFS WANNEER AAA-REGELS EN PROCEDURES DIT WEL ZOUDEN TOESTAAN. NIETTEGENSTAANDE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, IS HET DE ARBITER ENKEL TOEGESTAAN OM EEN GELDBEDRAG OF DWANGMAATREGEL TOE TE KENNEN TEN GUNSTE VAN DE VERZOEKENDE PARTIJ EN ENKEL VOOR ZOVER NODIG OM TE VOORZIEN IN DE INDIVIDUELE CLAIM VAN DIE PARTIJ. ARBITRAGE OF GERECHTELIJKE PROCEDURES DIE GEHOUDEN WORDEN ONDER DEZE VOORWAARDEN, KUNNEN NIET VOORGEBRACHT, ONDERHOUDEN OF OPGELOST WORDEN NAMENS EEN GROEP, ALS FEDERALE PROCUREUR-GENERAAL, OF IN GEEN ENKELE ANDERE REPRESENTATIEVE HOEDANIGHEID. BOVENDIEN KUNNEN AFZONDERLIJKE MEDEDINGINGSPROCEDURES NIET GECOMBINERD WORDEN ZONDER DE TOESTEMMING VAN ALLE PARTIJEN. ALLE VRAGEN OMTRENT DE AFDWINGBAARHEID OF INTERPRETATIE VAN DEZE PARAGRAAF ZULLEN WORDEN BEOORDEELD DOOR DE RECHTBANK EN NIET DOOR DE ARBITER.
  4. VRIJSTELLING VAN JURYRECHTSPRAAK VOOR DE VS. GEBRUIKERS. ALS EEN GESCHIL OM WELKE REDEN DAN OOK VOOR DE RECHTBANK WORDT GEBRACHT IN PLAATS VAN ARBITRAGE, KOMEN U EN OATH OVEREEN DAT ER GEEN JURYRECHTSPRAAK ZAL PLAATSVINDEN. U EN OATH DOEN AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK VOOR ALLE PROCEDURES, GESCHILLEN OF TEGENVORDERINGEN DIE OP WELKE MANIER DAN OOK VOORT ZOUDEN KUNNEN KOMEN UIT, OF GERELATEERD ZIJN AAN, DEZE VOORWAARDEN. IN GEVAL VAN GESCHIL KAN DEZE PARAGRAAF INGEDIEND WORDEN ALS BEWIJS VAN SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VOOR BERECHTING DOOR DE RECHTBANK.
  5. Rechtskeuze. Deze voorwaarden en de relatie tussen de partijen, inclusief alle geschillen of disputen die voor zouden kunnen komen tussen de partijen, ongeacht of dit gebaseerd is op een contract of een onrechtmatige daad of anderszins, zullen worden beheerd door de wetten van de staat New York zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen. In geen enkel geval is het toegestaan om procedures tegen elkaar te starten onder de wetten van een ander rechtsgebied. 
  6. Forum. Als, om welke reden dan ook, een geschil voor de rechtbank wordt gebracht in plaats van arbitrage, zullen alle zulke geschillen (ongeacht de theorie) die voort zouden kunnen komen uit, of gerelateerd zijn aan, deze voorwaarden, of de relatie tussen u en Oath, uitsluitend voorgebracht worden in rechtbanken in de county New York (New York) of de VS. Rechtbank voor het Southern District van New York. In zulke gevallen gaan u en Oath akkoord dat u zich zult onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken binnen de county New York (New York) of het Southern District van New York en doet u afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van de rechtsmacht over de partijen door zulke rechtbanken en zult u forum houden in deze rechtbanken.
  7. Klantenservice. Hieronder vindt u links voor klantenservice. 
   1. Klantenservice voor producten van AOL
   2. ACCT” Klantenservice voor andere producten (Engels)
   3. Klantenservice voor andere producten (Spaans)
  8. Community-richtlijnen. Hieronder vindt u de community-richtlijnen van Oath:
   1. Engelse versie
   2. Spaanse versie
  9. Onder de Services wordt verstaan: 'commerciële computersoftware' en 'commerciële items' omdat deze termen worden gebruikt in het Federal Acquisition Regulation System en de rechten van de Verenigde Staten zijn enkel die rechten zoals deze worden toegekend aan alle andere eindgebruikers conform de algemene voorwaarden hierin en zullen de minimale rechten niet overschrijden zoals uiteengezet in FAR 52.227-19.
  10. Ondertiteling. Oath is in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en voorschriften van de Federal Communications Commission met betrekking tot de ondertiteling van videomateriaal. Ga naar https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/cc/index.htm voor meer informatie of om klachten of bezwaren in te dienen omtrent videomateriaal dat beschikbaar is via het Yahoo-netwerk van bedrijven.
  11. In New Jersey gelden alle aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in paragraaf [9], behalve dat niets in deze voorwaarden u kan uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden met opzet, grove nalatigheid of een overtreding van een wettelijk opgelegde plicht. 
  12. U stemt ermee in dat u de Services niet zult gebruiken om materiële steun of middelen te verlenen (of de aard, locatie, bron of eigenaarschap van materiële steun of middelen te verhullen of te verbergen) aan organisaties die door de Verenigde Staten aangeduid worden als een buitenlandse terroristische organisatie volgens sectie 219 van de Immigration and Nationality Act.
 2. Argentinië (ar), Chili (cl), Colombia (co), Mexico (mx), Peru (pe), en Venezuela (ve): 
  1. Vastgestelde voorwaarden 
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: Oath Hispanic Americas LLC (Adres: One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134)
   2. Minimum leeftijd: 13 jaar 
  2. BINDENDE ARBITRAGEOVEREENKOMST. ARBITRAGEOVEREENKOMST. U EN OATH STEMMEN IN OM GESCHILLEN, ONENIGHEDEN OF CLAIMS DIE OP WELKE MANIER DAN OOK VOORT ZOUDEN KUNNEN KOMEN UIT, OF ZIJN GERELATEERD AAN, DEZE VOORWAARDEN OF VAN SERVICES DIE U VAN ONS ONTVANGT (OF VAN ADVERTENTIES VOOR DEZE SERVICES), INCLUSIEF GESCHILLEN TUSSEN U EN ONZE MEDEWERKERS OF VERTEGENWOORDIGERS ('GESCHIL(LEN)'), ENKEL ZULT OPLOSSEN VIA ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS OF VIA DE VREDERECHTER. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN ERKENT U DAT ARBITRAGE EN VOORBRENGEN BIJ DE VREDERECHTER DE ENIGE MANIEREN ZIJN OM GESCHILLEN TUSSEN ONS OP TE LOSSEN. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN ERKENT U OOK DAT U EN OATH HET RECHT OPGEVEN OM ALLE GESCHILLEN TE BETWISTEN IN EEN RECHTBANK VOOR EEN RECHTER OF JURY (BEHALVE VOOR GESCHILLEN DIE VOOR DE KANTONRECHTER GEBRACHT WORDEN), EN DAT U EN OATH HET RECHT OPGEVEN OM EEN GROEPSACTIE OF ANDERE REPRESENTATIEVE ACTIE TE ONDERNEMEN. HOEWEL ARBITRAGEPROCEDURES VERSCHILLEN VAN GERECHTELIJKE PROCEDURES, KAN EEN ARBITER U INDIVIDUEEL DEZELFDE SCHADEVERGOEDINGEN EN ANDERE COMPENSATIES TOEKENNEN ALS BIJ DE RECHTBANK, EN OORDEEL OVER DE TOEKENNINGEN DOOR DE ARBITER KUNNEN AAN ELKE RECHTBANK MET DE DESBETREFFENDE JURISDICTIE WORDEN VOORGELEGD EN GELDIG WORDEN GEMAAKT. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT BIJ AFWEZIGHEID VAN DEZE DWINGENDE BEPALING, ZIJ HET RECHT HEBBEN OM ZAKEN VOOR HET GERECHT TE BRENGEN EN JURYRECHTSPRAAK KUNNEN AANVRAGEN. VERDER ERKENNEN ZIJ DAT HET IN BEPAALDE GEVALLEN VOOR KAN KOMEN DAT DE KOSTEN VAN DE ARBITRAGE HOGER ZIJN DAN DE PROCESKOSTEN EN DAT HET RECHT TOT ONTDEKKING GELIMITEERDER IS IN ARBITRAGE DAN IN DE RECHTBANK. Wij zijn het ook met elkaar eens dat:
   1. Kennisgeving van het geschil. Als u or Oath van plan zijn om arbitrage aan te vragen onder deze voorwaarden, dan dient de partij die de arbitrage wil aanvragen, 30 dagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de andere partij. Stuur kennisgevingen aan Oath via de post naar: Disputes, 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089; of via e-mail naar disputes@oath.com. Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar uw e-mailadres(sen) en naar uw postadres(sen), mits Oath deze in het systeem heeft staan ten tijde van het versturen van de kennisgeving. In de kennisgeving dienen de aard van de vordering en de gevraagde schadevergoeding uiteengezet te worden. Als het geschil niet binnen 30 dagen kan worden opgelost, dan mag een van beide partijen een claim voor arbitrage indienen. 
   2. Arbitrageprocedure. De Federal Arbitration Act (VS) is van toepassing op deze voorwaarden. Behalve voor vredegerecht, zullen alle geschillen worden opgelost door arbitrage door de American Arbitration Association ('AAA'). De AAA zal de Commercial Arbitration Rules toepassen op de arbitrage van elk geschil dat ondergeschikt is aan deze voorwaarden, behalve als u een particulier bent en de Services enkel voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik gebruikt, in dat geval gelden de Consumer Arbitration Rules van de AAA (voorschriften en procedures die groepsactierechtszaken bepalen en toestaan niet inbegrepen). Voor meer informatie omtrent procedures (inclusief het proces om een arbitrage aan te vragen), regelgeving en kosten, ga naar de AAA (www.adr.org). Deze voorwaarden gelden, tenzij ze in conflict zijn met de Commercial Arbitration Rules of de Consumer Arbitration Rules van de AAA. 
   3. Optie voor vredegerecht. Als alternatief voor een arbitrage kunt u individuele vervolging voorbrengen bij de vrederechter in de county waar u woonachtig bent (of indien u een bedrijf bent, de locatie van het hoofdkantoor van uw bedrijf) of Santa Clara county in Californië, ervan uitgaande dat uw geschil in aanmerking komt voor vredegerecht.
   4. Locatie van de arbitrage. Tenzij u en Oath anders overeenkomen, zal het verzoek voor de arbitrage, of het vredegerecht, ingediend worden in de county waar u woonachtig bent of in Santa Clara county, Californië. 
   5. Arbitragehonorarium en -onkosten. Wij zullen alle indieningskosten die de AAA van u vereist voor arbitrage van geschillen, terugbetalen. Als u ons een schriftelijke kennisgeving stuurt waarin u uiteenlegt dat u de indieningskosten niet kunt betalen, dan betalen wij de indieningskosten direct aan de AAA. Als de arbitrage doorgaat, zullen wij ook alle bijkomstige administratieve en andere arbitragekosten betalen, die later gevraagd worden. 
   6. Schikkingsvoorstellen. Wij kunnen op elk moment voor of tijdens de arbitrage een schriftelijk schikkingsvoorstel indienen, maar zijn dit niet verplicht. Het bedrag of de voorwaarden van elk schikkingsvoorstel mogen niet aan de arbiter bekend worden gemaakt tenzij en totdat de arbiter een vergoeding uitreikt voor de claim. Als u het voorstel niet accepteert en de arbiter u een geldbedrag biedt dat meer is dan ons voorstel maar minder dan 5.000 USD, dan komen wij overeen dat wij: (a) de 5.000 USD aan u zullen betalen in plaats van het lagere bedrag dat was uitgereikt, (b) redelijke advocatenhonoraria en onkosten aan u zullen betalen, en (c) dat wij alle indieningstaks en arbitragekosten en onkosten die gemaakt worden in verband met de arbitrage van uw geschil, zullen terugbetalen. Als de arbiter u meer dan 5.000 USD uitreikt en wij de uitreiking niet aanvechten, dan betalen wij u het bedrag van de uitreiking.
   7. Scheidbaarheid. Als door een bevoegde rechter wordt bepaald dat onderdelen van deze arbitrageovereenkomst onafdwingbaar zijn, dan zal de rechter de overeenkomst aanpassen voor zover nodig om het/de onafdwingbare onderdeel/onderdelen op te lossen, en de partijen zullen de arbitrage voortzetten zonder verwijzing naar, of terug te vallen op, de/het onafdwingbare onderdeel/onderdelen. Echter, als om welke reden dan ook blijkt dat de kwijtschelding inzake groepsacties zoals hieronder beschreven in paragraaf [14.1.f] niet toegepast kan worden op delen van of op het hele geschil, dan geldt de arbitrageovereenkomst niet voor dat geschil of dat onderdeel van het geschil. Alle geschillen die onder kwijtschelding inzake groepsacties vallen en onafdwingbaar zijn, kunnen enkel worden geprocedeerd in een rechtbank met rechtsbevoegdheid, maar de rest van de arbitrageovereenkomst zal bindend en afdwingbaar zijn. Om onzekerheid of onduidelijkheid te voorkomen; de partijen komen overeen dat zij geen groepsactie of arbitrage voor geschillen zullen zoeken voor anderen.
  3. KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES. DEZE VOORWAARDEN STAAN GROEPSACTIES EN ANDERE REPRESENTATIEVE ACTIE NIET TOE, ZELFS WANNEER AAA-REGELS EN PROCEDURES DIT WEL ZOUDEN TOESTAAN. NIETTEGENSTAANDE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, IS HET DE ARBITER ENKEL TOEGESTAAN OM EEN GELDBEDRAG OF DWANGMAATREGEL TOE TE KENNEN TEN GUNSTE VAN DE VERZOEKENDE PARTIJ EN ENKEL VOOR ZOVER NODIG OM TE VOORZIEN IN DE INDIVIDUELE CLAIM VAN DIE PARTIJ. ARBITRAGE OF GERECHTELIJKE PROCEDURES DIE GEHOUDEN WORDEN ONDER DEZE VOORWAARDEN, KUNNEN NIET VOORGEBRACHT, ONDERHOUDEN OF OPGELOST WORDEN NAMENS EEN GROEP, ALS FEDERALE PROCUREUR-GENERAAL, OF IN GEEN ENKELE ANDERE REPRESENTATIEVE HOEDANIGHEID. BOVENDIEN KUNNEN AFZONDERLIJKE MEDEDINGINGSPROCEDURES NIET GECOMBINERD WORDEN ZONDER DE TOESTEMMING VAN ALLE PARTIJEN. ALLE VRAGEN OMTRENT DE AFDWINGBAARHEID OF INTERPRETATIE VAN DEZE PARAGRAAF ZULLEN WORDEN BEOORDEELD DOOR DE RECHTBANK EN NIET DOOR DE ARBITER.
  4. VRIJSTELLING VAN JURYRECHTSPRAAK. ALS EEN GESCHIL OM WELKE REDEN DAN OOK VOOR DE RECHTBANK WORDT GEBRACHT IN PLAATS VAN ARBITRAGE, KOMEN U EN OATH OVEREEN DAT ER GEEN JURYRECHTSPRAAK ZAL PLAATSVINDEN. U EN OATH DOEN AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK VOOR ALLE PROCEDURES, GESCHILLEN OF TEGENVORDERINGEN DIE OP WELKE MANIER DAN OOK VOORT ZOUDEN KUNNEN KOMEN UIT, OF GERELATEERD ZIJN AAN, DEZE VOORWAARDEN. IN GEVAL VAN GESCHIL KAN DEZE PARAGRAAF INGEDIEND WORDEN ALS BEWIJS VAN SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VOOR BERECHTING DOOR DE RECHTBANK.
  5. Rechtskeuze. Deze voorwaarden en de relatie tussen de partijen, inclusief alle geschillen of disputen die voor zouden kunnen komen tussen de partijen, ongeacht of dit gebaseerd is op een contract of een onrechtmatige daad of anderszins, zullen worden beheerd door de wetten van de staat New York zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen. In geen enkel geval is het toegestaan om procedures tegen elkaar te starten onder de wetten van een ander rechtsgebied. 
  6. Forum. Als, om welke reden dan ook, een geschil voor de rechtbank wordt gebracht in plaats van arbitrage, zullen alle zulke geschillen (ongeacht de theorie) die voort zouden kunnen komen uit, of gerelateerd zijn aan, deze voorwaarden, of de relatie tussen u en Oath, uitsluitend voorgebracht worden in rechtbanken in de county New York (New York) of de VS. Rechtbank voor het Southern District van New York. In zulke gevallen gaan u en Oath akkoord dat u zich zult onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken binnen de county New York (New York) of het Southern District van New York en doet u afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van de rechtsmacht over de partijen door zulke rechtbanken en zult u forum houden in deze rechtbanken.
  7. Klantenservice. Hieronder vindt u links voor klantenservice. 
   1. Argentinië
   2. Chili
   3. Colombia
   4. Mexico
   5. Peru
   6. Venezuela
  8. Community-richtlijnen. U kunt de Community-richtlijnen van Oath hier vinden. 
  9. Onder de Services wordt verstaan: 'commerciële computersoftware' en 'commerciële items' omdat deze termen worden gebruikt in het Federal Acquisition Regulation System en de rechten van de Verenigde Staten zijn enkel die rechten zoals deze worden toegekend aan alle andere eindgebruikers conform de algemene voorwaarden hierin en zullen de minimale rechten niet overschrijden zoals uiteengezet in FAR 52.227-19.
  10. Ondertiteling. Oath is in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en voorschriften van de Federal Communications Commission met betrekking tot de ondertiteling van videomateriaal. Ga naar https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/cc/index.htm voor meer informatie of om klachten of bezwaren in te dienen omtrent videomateriaal dat beschikbaar is via het Yahoo-netwerk van bedrijven.
  11. In New Jersey gelden alle aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in paragraaf [9], behalve dat niets in deze voorwaarden u kan uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden met opzet, grove nalatigheid of een overtreding van een wettelijk opgelegde plicht. 
  12. U stemt ermee in dat u de Services niet zult gebruiken om materiële steun of middelen te verlenen (of de aard, locatie, bron of eigenaarschap van materiële steun of middelen te verhullen of te verbergen) aan organisaties die door de Verenigde Staten aangeduid worden als een buitenlandse terroristische organisatie volgens sectie 219 van de Immigration and Nationality Act.
 3. Brazilië (br): 
  1. Vastgestelde voorwaarden
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: Oath do Brasil Internet Ltda. (Adres: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brazilië)
   2. Minimum leeftijd: 13 jaar (als u tussen de 13 en 18 jaar oud bent, heeft u toestemming nodig van uw ouders of voogd om akkoord te gaan met onze voorwaarden en onze Services te gebruiken).
  2. Aangeboden Services: Yahoo Answers, Yahoo Groups, Yahoo Mail, Yahoo Search, Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Sports, Yahoo LifeStyle en Yahoo Together.
   1. Bovengenoemde Services worden enkel aangeboden door Oath do Brasil Internet Ltda. (i) in het geval dat deze voorwaarden aan u gepresenteerd werden in het Portugees toen u zich aanmeldde voor de Service; en (ii) wanneer het niet nodig was om u aan te melden voor de service, zullen de voorwaarden beschikbaar worden gemaakt voor u in het Portugees als u de Service gebruikt.
   2. De Service wordt niet geleverd door Oath do Brasil Internet Ltda. (i) in het geval dat deze voorwaarden niet aan u gepresenteerd werden in het Portugees toen u zich aanmeldde voor de Service, en (ii) wanneer het niet nodig was om u aan te melden voor de service, zullen de voorwaarden niet beschikbaar zijn voor u in het Portugees als u de Service gebruikt of (iii) als de Service niet genoemd wordt in paragraaf 14.4.b hierboven. In deze gevallen is Oath do Brasil Internet Ltda. niet verantwoordelijk voor de service en heeft geen macht en vaardigheden om maatregelen te nemen met betrekking tot de Service, met inbegrip van toegang verlenen tot, of informatie verstrekken over gebruikersgegevens en het verwijderen van door gebruikers gegenereerde content.
  3. Rechtskeuze. De voorwaarden en de relatie tussen u en Oath, met betrekking tot de Services die aangeboden worden in Brazilië, zijn onderhevig aan de wetten van de Federale Republiek van Brazilië zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen.
  4. Klantenservice. Ga voor klantenservice naar deze pagina.
  5. Het is voor ons de hoogste prioriteit om onze systemen en de gegevens van onze gebruikers te beschermen, zodat Oath-gebruikers een veilige gebruikerservaring hebben en vertrouwen in ons blijven houden. Voor meer informatie over beveiliging en de stappen die wij hebben ondernomen en stappen die u kunt ondernemen, ga naar Beveiliging bij Oath.
  6. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK EN DE VERSTREKKING VAN DE SERVICES GEPAARD GAAN MET DE VERZAMELING, OPSLAG, VERWERKING, GEBRUIK EN OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE EN GEBRUIKERSGEGEVENS, MET INBEGRIP VAN OVERDRACHT VAN DEZE INFORMATIE EN GEGEVENS AAN ANDERE BEDRIJVEN EN GEBIEDEN ZOALS UITEENGEZET IN HET PRIVACYBELEID.
 4. Canada (ca en cf): 
  1. Vastgestelde voorwaarden 
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: 
    1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor Yahoo-Services (bv. Yahoo Answers, Yahoo Beauty, Yahoo Celebrity, Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Groups, Yahoo Mail, Yahoo Search, Yahoo Smart tv, Yahoo Style, Yahoo Sports, Yahoo Together, Yahoo Weather, My Yahoo etc.), en Aviate, is Yahoo! Canada Co. (Adres: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8). 
    2. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor alle andere services is Oath (Canada) Corp. (Adres: 99 Spadina Avenue, 2nd Floor, Toronto, Ontario M5V 3P8). 
   2. Minimum leeftijd: De wettelijke leeftijd om een bindend contract aan te gaan in uw provincie of woonplaats.
  2. Rechtskeuze. Deze voorwaarden en de relatie tussen de partijen, inclusief alle geschillen of disputen die voor zouden kunnen komen tussen de partijen, ongeacht of dit gebaseerd is op een contract of een onrechtmatige daad of anderszins, zullen worden beheerd door de wetten van de provincie Ontario zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen. In geen enkel geval is het toegestaan om procedures tegen elkaar te starten onder de wetten van een ander rechtsgebied. 
  3. Forum. Alle vorderingen tegen Oath zullen uitsluitend voor de rechtbank worden gebracht in de provincie Ontario (Canada). In zulke gevallen gaan u en Oath akkoord dat u zich zult onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Ontario en doet u afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van de rechtsmacht over de partijen door zulke rechtbanken en zult u forum houden in deze rechtbanken.
  4. Klantenservice. Hieronder vindt u links voor klantenservice. 
   1. Klantenservice (Engels)
   2. Klantenservice (Frans)
  5. Updates. Oath kan de laatste versie van de services automatisch downloaden en installeren op uw apparaat wanneer een nieuwe versie of functie beschikbaar is.
  6. In sommige provincies en gebieden is uitsluiting van vrijwaringen niet toegestaan (met inbegrip van de provincie Quebec). In deze provincies en gebieden bestaan enkel de vrijwaringen die uitdrukkelijk dienen te worden toegekend in overeenstemming met de toepasselijke wet.
  7. Sommige provincies en gebieden bieden geen vrijwaring van beperking van aansprakelijkheid voor alle typen schadevergoeding (met inbegrip van de provincie Quebec). In deze provincies kan Oath enkel aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoedingen waar we uitdrukkelijk aansprakelijk voor worden gesteld onder de toepasselijke wet.

Azië en de Stille Oceaan

 1. Australië (au):
  1. Vastgestelde voorwaarden 
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf:
    1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor Yahoo7 Answers, Yahoo7 Be, Yahoo7 Finance, Yahoo7 Groups, Yahoo7 Mail, Yahoo7 News, Yahoo7 Search, Yahoo7 Sports, Yahoo7 TV , Yahoo Together en Yahoo7 Weather is Yahoo!7 Pty Ltd (Adres: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia) en de volgende voorwaarden gelden: (a) de voorwaarden en de relatie tussen u en Yahoo!7 Pty Ltd zijn onderhevig aan de wetten van de staat Nieuw-Zuid-Wales zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen, en (b) u en Yahoo!7 Pty Ltd stemmen ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nieuw-Zuid-Wales.
    2. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor andere services is Oath Inc. (Adres: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), en voor zulke Services gelden de voorwaarden van paragraaf 14.2 (Verenigde Staten).
   2. Minimum leeftijd: 13 jaar 
  2. Klantenservice. Ga voor klantenservice naar deze pagina.
 2. Hongkong (hk):
  1. Vastgestelde voorwaarden 
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: 
    1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor Yahoo Answers, Yahoo Auctions, Yahoo Celebrity, Yahoo Charity, Yahoo Deals, Yahoo Dictionary, Yahoo Education, Yahoo Finance, Yahoo Food, Yahoo Groups, Yahoo Mail, Yahoo Movie, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo Store, Yahoo Style, Yahoo Stylemen, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Together, Yahoo Weather, en Aviate is Yahoo! Hong Kong Limited (Adres: 15/F Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong) en de volgende voorwaarden gelden: (a) de voorwaarden en de relatie tussen u en Yahoo! Hong Kong Limited zijn onderhevig aan de wetten van Hongkong zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen, en (b) u en Yahoo! Hong Kong Limited stemmen ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Hongkong.
    2. Voor andere Services:
     1. het van toepassing zijnde Oath-bedrijf is het Oath-bedrijf dat aangewezen wordt als de aanbieder met betrekking tot een specifieke Service en de voorwaarden en de relatie tussen u en het van toepassing zijnde Oath-bedrijf zijn onderworpen aan de wet van de plaats waar het van toepassing zijnde Oath-bedrijf is ingelijfd; of
     2. als geen Oath-bedrijf is aangewezen als aanbieder met betrekking tot een specifieke Service, dan is het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: Oath Inc. (Adres: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), en voor zulke Services gelden de voorwaarden van paragraaf 14.2 (Verenigde Staten).
   2. Minimum leeftijd: 13 jaar 
  2. Klantenservice. Ga voor klantenservice naar deze pagina.
 3. India (in):
  1. Vastgestelde voorwaarden 
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: 
    1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor Yahoo Answers, Yahoo Celebrity, Yahoo Cricket, Yahoo Finance, Yahoo Groups, Yahoo Lifestyle, Yahoo Mail, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Travel en Yahoo Weather is Yahoo India Private Limited (CIN: U72900MH2000PTC138698) (Adres: Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India) en de volgende voorwaarden gelden: (a) 'Minimum leeftijd' betekent 15 jaar oud, als u tussen de 15 en 18 jaar oud bent, heeft u toestemming nodig van uw ouders of voogd om de Services te gebruiken of om u aan te melden voor een account, (b) u moet tenminste 15 jaar oud zijn om akkoord te gaan met onze voorwaarden, als u tussen de 15 en 18 jaar oud bent, heeft u toestemming nodig van uw ouders of voogd om dit te doen, (c) de voorwaarden en de relatie tussen u en Yahoo India Private Limited zijn onderhevig aan de wetten van India zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen, en (d) u en Yahoo India Private Limited stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Mumbai, India.
    2. Voor andere Services:
     1. het van toepassing zijnde Oath-bedrijf is het Oath-bedrijf dat aangewezen wordt als de aanbieder met betrekking tot een specifieke Service en de voorwaarden en de relatie tussen u en het van toepassing zijnde Oath-bedrijf zijn onderworpen aan de wet van de plaats waar het van toepassing zijnde Oath-bedrijf is ingelijfd; of
     2. als geen Oath-bedrijf is aangewezen als aanbieder met betrekking tot een specifieke Service, dan is het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: Oath Inc. (Adres: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), en voor zulke Services gelden de voorwaarden van paragraaf 14.2 (Verenigde Staten). 
  2. Klantenservice. Ga voor klantenservice naar deze pagina.
  3. Klachtenfunctionaris Yahoo India. Voor de klachtenfunctionaris van Yahoo India, ga naar deze pagina.
  4. Klik hier voor een belangrijk gerechtelijk bevel dat door het geachte Hooggerechtshof van India is aangesteld met betrekking tot een verbod op reclame onder de PCPNDT-wet, 1994.
 4. Japan (jp):
  1. Vastgestelde voorwaarden 
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: 
    1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf AutoBlog Japan, TechCrunch Japan, Engadget Japan, Aol.jp en AOL Mail is Oath Japan KK (Adres: 2-27-25 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo 10 7-0062 Japan).
    2. Voor Yahoo Japan-producten die toegankelijk zijn in Japan: deze producten worden aangeboden door een derde partij. 
    3. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor alle andere services is Oath Inc. (Adres: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166).
   2. Minimumleeftijd: 18 jaar (echter, indien u 18 of 19 jaar oud bent, heeft u toestemming van een ouder of voogd nodig om akkoord te gaan met de voorwaarden en voor het gebruik van de services)
  2. Rechtskeuze. De voorwaarden en de relatie tussen u en Oath zijn onderhevig aan de wetten van Japan zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen.
  3. Forum. U en Oath onderwerpen u aan de exclusieve rechtspraak van de rechtbank in Tokio (Japan).
  4. De Services aanpassen; deze voorwaarden aanpassen
   1. Mochten wij de Services aanpassen zoals uiteengezet in paragraaf 7(a), of mochten wij deze voorwaarden aanpassen volgens paragraaf 12(b), dan zullen wij u op redelijke tijd van tevoren op de hoogte stellen van alle wijzigingen die gebruikers wezenlijk benadelen of de toegang tot, of het gebruik van de Services wezenlijk benadelen.
   2. Voor wijzigingen die wij moeten aanbrengen in de voorwaarden of Services vanwege beveiligings-, veiligheids- of reglementaire redenen, kan het voorkomen dat wij u niet van tevoren op de hoogte kunnen stellen, wij zullen trachten dit zo spoedig mogelijk te doen.
  5. Beperking van aansprakelijkheid. Niets in deze voorwaarden heeft invloed op eventuele wettelijke rechten waar u recht op heeft als consument onder de Japanse wet waarvan contractueel geen afstand kan worden gedaan en geen wijzigingen in kunnen worden aangebracht. Dienovereenkomstig, als het contract met betrekking tot het gebruik van de Services krachtens deze voorwaarden als consumentencontract wordt gezien onder de consumentencontractwet van Japan, dan gelden sommige bepalingen en beperkingen in paragraaf 9 van deze voorwaarden niet voor u voor aansprakelijkheid voortvloeiende uit opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Oath.
  6. Klantenservice. Ga voor klantenservice naar deze pagina
 5. Nieuw-Zeeland (nz):
  1. Vastgestelde voorwaarden 
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf:
    1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor Yahoo Answers, Yahoo Entertainment, Yahoo Lifestyle, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sport en Yahoo Together is Yahoo! New Zealand Limited (Adres: Level 2, Heards Building, 2 Ruskin Street Parnell Auckland 1052 New Zealand) en de volgende voorwaarden gelden: (a) de voorwaarden en de relatie tussen u en Yahoo! New Zealand Limited zijn onderhevig aan de wetten van Nieuw-Zeeland zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen, en (b) u en Yahoo! New Zealand Limited stemmen ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nieuw-Zeeland.
    2. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor andere services is Oath Inc. (Adres: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), en voor zulke Services gelden de voorwaarden van paragraaf 14.2 (Verenigde Staten).
   2. Minimum leeftijd: 13 jaar 
  2. Klantenservice. Ga voor klantenservice naar deze pagina.
 6. Singapore (sg), Indonesië (id), Maleisië (my), Filipijnen (ph), Thailand (th) of Vietnam (vn)): 
  1. Vastgestelde voorwaarden 
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: 
    1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor Yahoo Answers, Yahoo Calendar, Yahoo Celebrity, Yahoo Finance, Yahoo Groups, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Together, Yahoo Weather, en Aviate is Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. (Adres: 60 Anson Road, #12-01 Mapletree Anson, Singapore 079914) en de volgende voorwaarden gelden: (a) de voorwaarden en de relatie tussen u en Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. zijn onderhevig aan de wetten van Singapore zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen en (b) u en Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. stemmen ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Singapore. 
    2. Voor andere Services:
     1. het van toepassing zijnde Oath-bedrijf is het Oath-bedrijf dat aangewezen wordt als de aanbieder met betrekking tot een specifieke Service en de voorwaarden en de relatie tussen u en het van toepassing zijnde Oath-bedrijf zijn onderworpen aan de wet van de plaats waar het van toepassing zijnde Oath-bedrijf is ingelijfd; of
     2. als geen Oath-bedrijf is aangewezen als aanbieder met betrekking tot een specifieke Service, dan is het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: Oath Inc. (Adres: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), en voor zulke Services gelden de voorwaarden van paragraaf 14.2 (Verenigde Staten).
   2. Minimum leeftijd: 13 jaar 
  2. Klantenservice. Hieronder vindt u links voor klantenservice. 
   1. Singapore
   2. Indonesië
   3. Maleisië
   4. Filipijnen
   5. Thailand
   6. Vietnam
 7. Taiwan (tw):
  1. Vastgestelde voorwaarden 
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: 
    1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf voor Yahoo Answers, Yahoo Auctions, Yahoo Autos, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Finance, Yahoo Games, Yahoo Groups, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Together, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Shopping, Yahoo Sports, Yahoo Stock, Yahoo Store Marketplace, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather, en Aviate is Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (Adres: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) en de volgende voorwaarden gelden: (a) de voorwaarden en de relatie tussen u en Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch zijn onderhevig aan de wetten van de Republiek China (R.O.C.) zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen, en (b) u en Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch stemmen ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Taipei District Court die zich bevindt in Taiwan, R.O.C. 
    2. Voor andere Services:
     1. het van toepassing zijnde Oath-bedrijf is het Oath-bedrijf dat aangewezen wordt als de aanbieder met betrekking tot een specifieke Service en de voorwaarden en de relatie tussen u en het van toepassing zijnde Oath-bedrijf zijn onderworpen aan de wet van de plaats waar het van toepassing zijnde Oath-bedrijf is ingelijfd; of
     2. als geen Oath-bedrijf is aangewezen als aanbieder met betrekking tot een specifieke Service, dan is het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: Oath Inc. (Adres: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), en voor zulke Services gelden de voorwaarden van paragraaf 14.2 (Verenigde Staten).
   2. Minimum leeftijd: 13 jaar 
  2. Klantenservice. Ga voor klantenservice naar deze pagina.

Europa, het Midden-Oosten en Afrika

 1. Europa, het Midden-Oosten en Afrika
  1. Vastgestelde voorwaarden 
   1. Het van toepassing zijnde Oath-bedrijf: Oath (EMEA) Limited (Adres: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)
   2. Minimum leeftijd: Voor lidstaten van de EU geldt de minimum leeftijd van 16 jaar of een lagere leeftijd als u toestemming heeft gegeven aan een lidstaat voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.  Voor landen buiten de EU geldt een minimum leeftijd van 13 jaar.
  2. Rechtskeuze. Deze voorwaarden en de werking, interpretatie of vorming van deze voorwaarden, en de relatie tussen de partijen, inclusief alle geschillen of disputen die voor zouden kunnen komen tussen de partijen (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), zullen worden beheerd door de wetten van Ierland zonder inachtneming van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen. 
  3. Forum. Behalve voor zover uiteengezet in paragraaf (d) hieronder, stemmen u en Oath ermee in dat u zich zult onderwerpen aan de rechtspraak van de Ierse rechtbank met betrekking tot geschillen of claims die voort zouden kunnen komen uit, of verband houden met deze voorwaarden of de werking, interpretatie of vorming van deze voorwaarden (inclusief niet-contractuele geschillen of claims). In zulke gevallen gaan u en Oath akkoord dat u zich zult onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Ierland en doet u afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van de rechtsmacht over de partijen door zulke rechtbanken en zult u forum houden in deze rechtbanken.
  4. Als u woonachtig bent in een EU-land, belet niets in deze voorwaarden, inclusief paragrafen (b) en (c) hierboven, uw recht om te steunen op toepasbaar, lokaal dwingend recht of keuze van rechtsgebiedsbepaling dat niet door contract kan worden geverifieerd. De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting, zie hier https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Klantenservice. Hieronder vindt u links voor klantenservice. 
   1. Ierland
   2. VK
   3. Duitsland
   4. Frankrijk
   5. Spanje
   6. Italië
   7. Alle andere gebieden
  6. De Services aanpassen; deze voorwaarden aanpassen
   1. Mochten wij de Services aanpassen zoals uiteengezet in paragraaf 7(a), of mochten wij deze voorwaarden aanpassen volgens paragraaf 12(b), dan zullen wij u op redelijke tijd van tevoren op de hoogte stellen van alle wijzigingen die gebruikers wezenlijk benadelen of de toegang tot, of het gebruik van de Services wezenlijk benadelen. Met doorgaand gebruik van de Services na de datum van ingang van zulke wijzigingen, geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Services of voorwaarden. 
   2. Voor wijzigingen die wij moeten aanbrengen in de voorwaarden of Services vanwege beveiligings-, veiligheids- of reglementaire redenen, kan het voorkomen dat wij u niet van tevoren op de hoogte kunnen stellen, wij zullen trachten dit zo spoedig mogelijk te doen.
  7. Kennisgeving van opheffing, opschorting of beperking van de Services of uw account
   1. Ondanks subparagraaf (f) hierboven en zonder vooroordeel omtrent uw wettelijke rechten, kan het voorkomen dat wij uw account zonder kennisgeving tijdelijk of permanent opschorten of opheffen of uw toegang tot (delen van) uw account of de Services beperken:
    1. wanneer u de voorwaarden schendt, of wanneer wij vinden dat u de voorwaarden, inclusief inbegrepen overeenkomsten, beleids- en richtlijnen, tracht te schenden;
    2. in reactie tot verzoeken van gerechtelijke instellingen of andere overheidsinstellingen onder geldige wettelijke procedure;
    3. vanwege onverwachte technische of beveiligingsproblemen; of
    4. als u lange tijd niet actief bent geweest op uw account in overeenstemming met ons accountopheffingsbeleid.
  8. Als wij uw account permanent verwijderen of opheffen, sturen wij u van tevoren een kennisgeving zodat u voldoende tijd heeft om actie te ondernemen en de gegevens, bestanden en content van uw account op te slaan, tenzij wij in de veronderstelling zijn dat doorlopende toegang tot uw account toepasbare wettelijke bepalingen schendt, ingaat tegen verzoeken van gerechtelijke instellingen of andere overheidsinstellingen, of schade aanricht aan ons of aan derden.
  9. Afkoelingsperiode voor EU-consumenten. De volgende bepalingen zijn een aanvulling op paragraaf 11 (Op kosten gebaseerde Services en facturering).
   1. Als u een consument bent die woonachtig is in de EU, dan kunt u zonder reden uw op kosten gebaseerde Service annuleren binnen 14 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. U kunt ons op de hoogte stellen door contact op te nemen met de klantenservice, of door dit formulier in te vullen en te versturen. Uw kennisgeving moet voor het einde van de 14 dagen durende annuleringsperiode naar ons verstuurd zijn. 
   2. Uitzonderingen. Als u digitale content van ons koopt en dit niet geleverd wordt via een materiële gegevensdrager, dan stemt u ermee in dat de annuleringsperiode ingaat zodra u begint met het downloaden of streamen van de digitale content.
   3. Terugbetaling. Alle betalingen die we van u ontvangen hebben voor de op kosten gebaseerde Service zullen wij niet later dan 14 dagen vanaf het moment dat we uw annuleringsbericht ontvangen, terugbetalen. Tenzij u uitdrukkelijk anderzijds aangeeft, zullen wij dezelfde betaalmethode gebruiken als die waarmee de eerste transactie plaatsvond. Door te starten met gebruikmaken van de op kosten gebaseerde Service voor het einde van de annuleringsperiode, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle gemaakte kosten tot de dag van annulering.
  10. Automatisch verlengen. Naast paragraaf 11(b)(v), geldt het volgende: Als uw abonnement automatisch is verlengd en de prijs is toegenomen, zult u van de nieuwe prijs op de hoogte worden gesteld en heeft u de mogelijkheid om uw abonnement op te zeggen binnen een periode van 14 dagen vanaf het moment dat u de kennisgeving ontvangt. In een dergelijk geval, gaat de nieuwe prijs niet in en loopt uw abonnement af aan het eind van de periode.
  11. Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid. Niets in deze voorwaarden heeft invloed op eventuele wettelijke rechten waar u recht op heeft als consument onder de Ierse en EU-wet waarvan contractueel geen afstand kan worden gedaan en geen wijzigingen in kunnen worden aangebracht. Dienovereenkomstig, sommige bepalingen en beperkingen in paragrafen 8 en 9 van de voorwaarden zijn niet van toepassing als u een consument bent die woonachtig is in een EU-land. 
  12. Onze aansprakelijkheid. Ondanks paragraaf 9 accepteren wij verantwoordelijkheid voor door ons gemaakte frauduleuze representaties of als u gewond raakt of komt te overlijden als direct gevolg van onze nalatigheid in verband met de Services. 
  13. Aanvullende voorwaarden voor Italiaanse gebruikers vindt u hier
  14. Aanvullende voorwaarden voor Duitse gebruikers vindt u hier

Laatst bijgewerkt: oktober 2018