תנאי השירות של Oath

ביוני 2017, הכרזנו ש-Yahoo ו-AOL אוחדו והפכו לOath-, חברה למדיה דיגיטלית ולמדיה למכשירים ניידים, המהווה חלק מVerizon-. כעת אנו מכפיפים את Oath ו Yahoo-יחדיו לתנאי שירות אלה. תנאים אלה יחולו החל מ-25 במאי 2018 עבור שירותים ומוצרים שאינם מחייבים רישום. עבור מוצרים שמחייבים רישום, תנאים אלה יחולו החל מ-25 במאי 2018 אלא אם קיבלת הודעה אחרת. תוכל למצוא את תנאי השירות של Yahoo מהדור הקודם כאן ותוכל למצוא את תנאי השירות של Oath עבור AOL מהדור הקודם כאן. אם אתה יוצר חשבון חדש, התנאים להלן יחולו החל ממועד ההרשמה.

תנאי השירות של Oath
 1. ברוך הבא אל Oath     

  Oath וכל מותגיה המפורטים בסעיף 13 לרבות מותגי Yahoo ו AOL וכן הגופים התאגידיים המפורטים בסעיפים 13 ו-14 (ביחד"Oath" :, "אנחנו", "אנו" או "שלנו") הם חלק ממשפחת החברות של Verizon. המותגים, האתרים, האפליקציות, המוצרים, השירותים והטכנולוגיות שלנו ("השירותים") מסופקים על ידי הגופים המפורטים בסעיף 13 להלן. קרא בקפידה את סעיפים 1 עד 13, 14.1 ו-14.x, שהם הסעיפים החלים עליך.

  בשימושך בשירותים, אתה מסכים לתנאים אלה, למסמכי המדיניות במרכז הפרטיות של Oath ולהנחיות הקהילה ותנאים נוספים המסופקים לך בנוגע לשירותים שבהם הנך משתמש (נקראים ביחד "התנאים"). קרא תנאים אלה בעיון, כיוון שהם מהווים את ההסכם המלא בינך וביןOath .

  תנאים אלה כוללים מגבלות חבות של OATH כמצויןבחלק 9.

  משתמשים בארה"ב: תנאים אלה כוללים סעיפי הסכם בוררות מחייב וויתור על תביעה ייצוגית ועל משפט עם מושבעים בסעיף 14.2 להלן, החלים על כל המשתמשים בארה"ב.
 2. שימוש בשירותים     
  1. סמכות. אתה מסכים שמותר לך להשתמש בשירותים בהתאם לחוק החל. אם אתה משתמש בשירותים בשם חברה, עסק או ישות אחרת, אתה מצהיר שיש לך את הסמכות החוקית לקבל תנאים אלה בשם ישות זו, ובמקרה זה, ישות זו מקבלת את התנאים האלה והמונח "אתה" מתייחס לישות. אם אתה ניגש לחשבון בשם בעל החשבון (למשל כמנהל, יועץ, אנליסט וכדומה), התנאים חלים על הפעילויות שלך בשם בעל החשבון.
  2. שיפוי. אם אתה משתמש בשירותים בשם חברה, עסק או ישות אחרת, או אם אתה משתמש בשירותים למטרות מסחריות, אתה והישות תפצו ותשפו את הישויות של Oath (המוגדרות בסעיף 8 להלן) בגין כל תביעה, דרישה או פעולה הנובעות או קשורות לשימוש בשירותים או להפרה של תנאים אלה, לרבות חבות או הוצאות הנובעות מתביעות (לרבות תביעות על רשלנות), הפסדים, נזקים, תביעות משפטיות, פסקי דין, עלויות משפט ושכר טרחת עורך דין.
  3. גיל. אם אתה מתחת לגיל המינימום (כמוגדר עבורך בסעיף 14), אינך יכול לפתוח חשבון. אלא אם אתה מחזיק בחשבון קיים בארצות הברית שהוא חשבון מסוגYahoo Family Account , עליך להיות לכל הפחות בגיל המינימום כדי להשתמש בשירותים. חלקים מסוימים בשירותים כוללים תוכן למבוגרים בלבד. אין לגשת לתוכן זה, אלא אם אתה בוגר (כלומר, לפחות בגיל הבגרות על פי החוק במדינתך).
  4. התנהלות חברים. אתה מסכים לא להשתמש בשירותים כדי:         
   1. לקבל או לנסות לקבל גישה לא מורשית לשירותים או לשרתים, למערכות, לרשת או לנתונים של  Oath;
   2. להפוך לזמין תוכן שהוא מזיק לילדים, מאיים, פוגעני, מטריד, מזיק, משמיץ, וולגרי, מגונה, שמהווה לשון הרע, שחודר לפרטיות של אדם אחר, תוכן שנאה או תוכן המעורר התנגדות מבחינה גזעית, אתנית או אחרת;
   3. להפר חוקים חלים או תקנות חלות;
   4. להתחזות לאדם או לישות, או לזייף או לשנות כותרות או מזהים כדי להסתיר את המקור של תוכן ששודר באמצעות השירות;
   5. להפוך לזמין תוכן שאין לך זכות להפוך לזמין, או תוכן המפר זכויות פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות של אדם או ישות;
   6. לפרסם תוכן הכולל פרסומות או קידומים מסחריים אחרים ללא רשות מראש ובכתב מאיתנו;
   7. להפוך לזמינים, וירוסים או קודי מחשב, קבצים, תוכנות או תכנים שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של השירותים או לפגוע במשתמשים אחרים; או
   8. להפריע או לשבש את השירותים או את השרתים, המערכות או הרשתות הקשורים לשירותים בכל דרך שהיא.  
  5. שימוש בשירותים. עליך לציית להנחיות או לנוהלי מדיניות הקשורים לשירותים. אין לעשות שימוש לרעה בשירותים, להפריע לשירותים או לנסות לגשת אליהם באמצעות שימוש בשיטה אחרת מלבד הממשק וההוראות שאנו מספקים. ניתן להשתמש בשירותים אך ורק בהתאם למותר על פי חוק. אלא אם צוין מפורשות אחרת, אינך רשאי לגשת לשירותים או לעשות בהם או בכל חלק מהם שימוש חוזר לכל מטרה מסחרית שהיא.
  6. בקרת ייצוא. אתה מסכים לציית לחוקי ולתקנות בקרת הייצוא של ארצות הברית ולבקרות המסחר של מדינות רלוונטיות אחרות, לרבות, בין היתר, תקנות מנהל הייצוא Export Administration Regulations  של משרד המסחר בארה"ב, הסוכנות לתעשייה וביטחון Bureau of Industry and Security בארה“ב ותוכניות החרם וסנקציות המסחר שנקבעו על ידי משרד האוצר בארה"ב, לשכת הפיקוח על נכסים בחו"ל. אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) אינך צד בלתי מורשה שנכלל ברשימות איסור הייצוא של הממשל (ראה, למשל http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm);  ‏);     (2)לא תייצא מחדש או תשתמש בשירותים כדי להעביר תוכנה, טכנולוגיה או נתונים טכניים אחרים לצדדים בלתי מורשים או למדינות בלתי מורשות; וכן (3) לא תשתמש בשירותים לצורך שימושי קצה צבאיים, גרעיניים, או הקשורים לטילים, לנשק כימי או לנשק ביולוגי ולא תעסוק בפעילויות אחרות הקשורות לשירותים שמפרות את חוקי הייצוא והייבוא של ארה"ב או של מדינות רלוונטיות אחרות          
  7. חוקים נגד שחיתות. אתה מסכים לציית לכל החוקים החלים נגד שחיתות, לרבות חוקים האוסרים על ביצוע תשלומים לא חוקיים לכל אדם למטרות של שחיתות בקשר לתנאים אלה.
  8. בעלות ושימוש חוזר. השימוש בשירותים אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני או זכויות קניין אחרות או אינטרסים אחרים בשירותים או בתוכן שאליו אתה ניגש. אין להשתמש במיתוג או בסמלי לוגו בהם נעשה שימוש בשירותים, אלא אם קיבלת אישור מפורש ונפרד בכתב מ-Oath. אין להסיר, לטשטש או לשנות הודעות משפטיות כלשהן המוצגות בשירותים או מצורפות אליהם. אלא אם יש לך אישור מפורש בכתב, אין לשכפל, לשנות, להשכיר, להחכיר, למכור, לסחור, להפיץ, לשדר, להעביר, להציג באופן ציבורי, ליצור עבודות נגזרות או לנצל למטרה מסחרית כלשהי אף חלק מהשירותים, מהשימוש בשירותים או מהגישה אליהם (לרבות תוכן, פרסומות, רכיבי API  ותוכנה).
  9. רישיון תוכנה. בכפוף לציות שלך לתנאים אלה, Oath מעניקה לך רישיון אישי, ללא תמלוגים, שאינו ניתן להעברה או המחאה, ניתן לביטול ולא בלעדי להשתמש בתוכנה וברכיבי ה- API המסופקים לך על ידי Oath כחלק מהשירותים. רישיון זה נועד למטרה היחידה לאפשר לך להשתמש ביתרונות השירותים וליהנות מהם כפי שסופקו על ידי Oath  באופן המותר על ידי תנאים אלה ותנאים והנחיות נוספים כלשהם. אין לבצע הנדסה לאחור או לנסות לחלץ את קוד המקור של התוכנה שלנו, אלא אם חוקים רלוונטיים אוסרים על הגבלות אלה או אם קיבלת מאתנו אישור מפורש בכתב. ייתכן שתוכנת Oath תבצע הורדה והתקנה אוטומטיות של עדכוני אבטחה או עדכונים אחרים מבלי ליידע אותך על כך מראש.
  10. תמיכה. אלא אם צוין מפורשות אחרת, Oath לא מבטיחה לספק לך תמיכה כלשהי לשירותים. אם Oath  תספק לך תמיכה, היא תהיה לפי שיקול דעתה הבלבדי של Oath ואין הדבר אומר שנמשיך לספק לך תמיכה בעתיד.
  11. תשלום. Oath  שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור שימוש בשירותים או עבור הגישה אליהם (והתמיכה הקשורה לכך), בין אם הם קיימים כעת או לאו, לפי שיקול דעתה שלOath. במקרה ש- Oath תחליט לגבות תשלום, יחולו תנאי התשלום של  Oath ו Oath-תמסור לך על כך הודעה מראש.     
  12. גרסאות שונות של השירותים. ייתכן שתכונות שונות יהיו זמינות בגרסאות שונות של השירותים וייתכן שלא כל התכונות יהיו זמינות במדינה או באזור שלך. כמו כן, ייתכן שלא כל התכונות יהיו זמינות אם המשתמש שאתו יצרת קשר משתמש בגרסה שונה של השירותים או בתוכנה של צד שלישי.
  13. מדיניות נגד ניצול לרעה. Oath אוסרת על שליחת הודעות דוא"ל או הודעות לא רצויות באמצעות השירותים. אין לעסוק בפעילות מסחרית בנכסים לא מסחריים או באפליקציות לא מסחריות או בפעילות בנפח גבוה הקשורות לשירותים ללא הסכמה מראש ובכתב של Oath. אין לעסוק בהתנהלות או בפעילות המפריעה לשירותים או לחוויית השימוש של משתמשים אחרים.
  14. תנאי  Envrmnt 360משתמשים בארה"ב: התנאים של Envrmnt 360 חלים עליך וניתן למצוא אותם כאן באנגלית וכאן בספרדית.     
  15. הזנות RSS. אם אתה משתמש בהזנות RSS מבית Oath ("הזנות RSS של Oath"), מותר לך להציג את רק התוכן הנמסר בהזנה, ללא שינוי ולספק ייחוס למקור באתר של Oath ולקשר את המאמר המלא למקור באתר של Oath. אינך רשאי להסיר את הייחוסים ל-Oath או את הקישורים חזרה, או לשנות באופן אחר את התוכן של הזנת ה-RSS של Oath.  אינך רשאי לשלב פרסום בהזנת RSS של Oath. Oath שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל הזנת RSS של Oath בכל עת ולדרוש מכל אדם להפסיק להשתמש בהזנת RSS של Oath בכל עת ומכל סיבה שהיא. כל אחד מהמוצרים או מהשירותים של Oath יכול לכלול גם תנאי שימוש ספציפיים יותר לגבי הזנת RSS של Oath.
 3. החשבון שלך, הודעות          
  1. פרטי החשבון. ייתכן שתצטרך חשבון כדי להשתמש בחלק מהשירותים. עליך להבטיח שפרטי החשבון שלך )כלומר, המידע שסיפקת בעת הרישום או יצירת מינוי לשירות) יהיו עדכניים, מלאים, מדויקים ונכונים. פרט לחשבונות  AOL כל חשבונות Oath אינם ניתנים להעברה והזכויות עבורם מסתיימות עם מותו של בעל החשבון.
  2. הגישה לחשבון שלך. אתה נושא באחריות לכל הפעילות שמתרחשת בחשבון שלך או באמצעותו. כדי להגן על חשבונך, הקפד לשמור על סודיות סיסמתך. אל תשתמש בסיסמת החשבון שלך בשירותים אחרים. מבלי לגרוע מזכויותיך המעוגנות בחוק, אם תשכח את הסיסמה ולא תוכל לאמת את חשבונך ל-Oath בדרך אחרת, אתה מכיר בכך ומסכים שחשבונך יהיה בלתי נגיש לך ושכל הנתונים המשויכים לחשבון לא יהיו ניתנים לאחזור.
  3. הודעות. ייתכן ש-Oath  תשלח לך הודעות, לרבות הכרזות שירות והודעות בנוגע לשינויים בתנאים אלה, באמצעות, בין היתר, דוא"ל, דואר רגיל, הודעות טקסט, הודעות MMS התראות בדחיפה או הודעות באפליקציה, פרסום בשירותים, טלפון או אמצעי סביר אחר הידוע כיום או שיפותח בעתיד. אתה מסכים לקבל הודעות אלה באמצעות כל אחד מהאמצעים שהוזכרו לעיל. ייתכן שלא תקבל הודעות אם תפר את התנאים על ידי גישה לשירותים באופן בלתי מורשה. כל ההודעות שהיו נשלחות אליך אם היית ניגש לשירותים באופן מורשה יחשבו כאילו התקבלו על ידך.    
 4. הגנה על הפרטיות ועל הנתונים

  מרכז הפרטיות של Oath מסביר כיצד אנו מתייחסים לנתונים האישיים שלך. בשימוש בשירותים, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו ולכך ש-Oath יכולה להשתמש בפרטיך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. בשימוש בשירותי Oath והפקת תועלת מהם, אתה מכיר בכך שהתאמה אישית עומדת במרכז רבים מהשירותים שלנו. נוכל לספק רבים מהשירותים הללו רק על ידי שימוש בנתוניך האישיים, על מנת לספק תוכן ומודעות בהתאמה אישית. בקר במרכז הפרטיות שלנו כדי לקבל מידע נוסף על התאמה אישית.
 5. הליך לתלונות על הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות

  Oath מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ואנו מצפים שהמשתמשים שלנו ינהגו כך. בנסיבות המתאימות ולפי שיקול דעתה, ייתכן ש-Oath תשבית, תסיים ו/או תנקוט צעדים מתאימים אחרים בקשר לחשבונות של משתמשים שיתכן שהפרו זכויות. אם לדעתך זכויות היוצרים או זכויות הקניין הרוחני שלך הופרו, פעל בהתאם להוראות המופיעות כאן.
 6. התוכן בשירותים והענקת רישיון ל-Oath          
  1. תוכן. השירותים שלנו מציגים תכנים מסוימים שאינם שלOath . תכנים אלה הנם באחריותם הבלעדית של הישות או האדם שהפכו אותם לזמינים. Oath אינה נוטלת כל אחריות על ההתנהלות של גורמי צד שלישי, לרבות אנשים או ישויות שאתם אתה יוצר קשר באמצעות השירותים. רבים מהשירותים מאפשרים לך לשלוח תוכן. אתה–ולא Oath - נושא באחריות המלאה על תוכן שאתה מעלה, מפרסם, שולח בדוא"ל, משדר או הופך לזמין בדרך אחרת באמצעות השירותים. ייתכן שנסיר ונסרב להציג תוכן שמפר את התנאים או חוקים או תקנות חלים, אך אין זה אומר שאנו עוקבים אחר השירותים או בודקים או מסננים תוכן כלשהו. בשימוש בשירותים או בגישה להם, אתה מבין ומסכים שייתכן שתיחשף לתוכן פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות.
  2. בעלות על קניין רוחני והענקת רישיון. אלא אם צוין אחרת בתנאי מוצר ספציפיים של Oath או בהנחיות שירות, כשאתה מעלה, משתף או שולח תוכן לשירותים, אתה שומר על הבעלות על זכויות הקניין הרוחני בקשר עם תוכן זה ומעניק ל-Oath רישיון עולמי, ללא תמלוגים, שאינו בלעדי, נצחי, בלתי ניתן לביטול, ניתן להעברה וניתן להענקה כרישיון משנה לפעולות הבאות: (א) שימוש, אירוח, אחסון, שכפול, שינוי, הכנת עבודות נגזרות (כגון תרגומים, עיבודים, סיכומים או שינויים אחרים), תקשורת, פרסום, ביצוע ציבורי, הצגה ציבורית והפצה של תוכן זה בכל אופן, אמצעי העברה או מדיה הידועים כעת או שיפותחו בעתיד; וכן (ב) הרשאה למשתמשים אחרים לגשת, לשכפל, להפיץ, להציג באופן ציבורי, להכין עבודות נגזרות ולבצע באופן ציבורי את התוכן שלך באמצעות השירותים, כפי שמותר בהתאם לפונקציונליות של שירותים אלה (כגון משתמשים שיפרסמו בבלוג או יורידו את התוכן שלך). בשירותים מסוימים ייתכן שיחולו תנאים ספציפיים או הגדרות ספציפיות שיאפשרו תחולת שימוש שונה בתוכן הנשלח לשירותים אלה. עליך להחזיק בזכויות הנדרשות כדי להעניק לנו את הרישיון המתואר בסעיף 6(ב) לכל תוכן שאתה מעלה, משתף או שולח בשירותים.
 7. שינוי וסיום והשירותים, סיום חשבונות
  1. אנחנו מחדשים, משנים ומשפרים ללא הרף את השירותים. אלא אם הוצהר אחרת בסעיף 14 לגבי אזורך, ייתכן שנוסיף או נסיר פונקציונליות או תכונות, ניצור מגבלות חדשות לשירותים, או נשעה או נפסיק שירות באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת.
  2. אתה יכול להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת. אתה יכול לבטל ולמחוק את חשבון AOL שלך בכל עת כאן ותוכל לבטל ולמחוק את חשבון Yahoo שלך כאן. למידע נוסף, בקר במרכז העזרה הרלוונטי.
  3. אלא אם הוצהר אחרת בסעיף 14 לגבי אזורך, ייתכן שנשעה זמנית או לצמיתות את חשבונך או נסגור אותו, נציב מגבלות או נגביל את הגישה שלך לחלק מהשירותים או לכולם בכל עת, ללא הודעה מקודמת ומכל סיבה שהיא, לרבות, בין היתר, הפרה של תנאים אלה, צו בית משפט או חוסר פעילות.
  4. בכפוף לזכויותיך על פי חוק, אם חשבונך ייסגר, הגישה לשם המשתמש שלך, הסיסמה וכל המידע הקשור, קבצים ותוכן המשויכים לחשבונך תחסם וייתכן ששם המשתמש שלך ימוחזר לשימושם של אחרים. אם השירות הוא שירות בתשלום, עיין בתנאי התשלום של Oath ‏כאן.             
 8. מצגים והסרת אחריות          
  1. עד למידה המלאה המותרת בחוק החל, Oath, חברת האם שלה, חברות הבת, החברות המסונפות, פקידים, מנהלים, עובדים, קבלנים, סוכנים, שותפים, בעלי רישיון ומפיצים (הנקראים יחד "ישויות (“Oath אינם מציגים כל מצג, מבטיחים הבטחות כלשהן או מספקים אחריות, במפורש או במשתמע, לגבי השירותים. אנחנו מספקים את השירותים שלנו כפי שהם ("As is")  עם כל ה"תקלות" ו"בהתאם לזמינות". השימוש שלך בשירותים, לרבות תוכן בתוך השירותים, הוא על אחריותך בלבד ואיננו מעניקים כל מצג, הבטחה או אחריות שהשירותים יהיו ללא הפרעה, יסופקו בזמן, יהיו מאובטחים או נטולי שגיאות. אתה מבין ומסכים שלא ניתן להבטיח ששידור נתונים באינטרנט או טכנולוגיות לאחסון נתונים יהיו מאובטחים, ו-Oath מסירה במפורש כל אחריות, מפורשת או משתמעת, מבחינה זו. איננו נותנים התחייבויות, הבטחות או אחריות לגבי התוכן שבשירותים או לגבי תוכן הנובע מהשירותים, לתמיכה שאנחנו מספקים לשירותים, לפונקציות הספציפיות של השירותים, לאבטחת השירותים או לאמינות השירותים, לאיכותם, לדיוקם, לזמינותם או ליכולת לענות על הצרכים שלך, לספק פלט מסוים או להשיג תוצאות מסוימות.
  2. סמכויות שיפוט שונות מעניקות אחריות משתמעת מסוימת, כגון האחריות המשתמעת על יכולת סחירות, התאמה למטרה ספציפית ואי הפרת זכויות של צד שלישי. עד למידה המלאה המותרת בחוק החל, אנחנו מתנערים מכל הבטחה או אחריות משתמעת או מפורשת ביחס לשירותים.    
 9. הגבלת החבות

  עד למידה המלאה המותרת בחוק החל, אתה מסכים ומבין שישויות  Oathלא יישאו בחבות בגין: כל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי, פיצויים עונשיים הנובעים מתנאים אלה או קשורים אליהם או מהשימוש שלך בשירותים. ישויות  Oath אינן אחראיות לאובדן רווח, אובדן הכנסות, אובדן הזדמנויות עסקיות, ירידת ערך, לרבות הפסד או ירידת ערך לכאורה של מידע אישי או הפסדים אחרים (נקראים יחד "הפסדים") הנובעים מתנאים אלה או קשורים אליהם או הנובעים מהשימוש שלך או מהגישה שלך לשירותים, לרבות, בין היתר, הפסדים הנובעים מהמקרים הבאים או קשורים אליהם: מחיקה, שינוי, חוסר הצגה או כשל באחסון נתונים הנשמרים או משודרים על ידי השירותים; הגבלה, השעיה או סיום חשבונך; הורדה או שיתוף על ידך של מידע, כולל מידע אישי, דרך השירותים; גישה בלתי מורשית לחשבונך או לנתונים הנשמרים או משודרים על ידי השירותים; קישורים המסופקים על ידי השירותים או גורמי צד שלישי לאתרים או למשאבים חיצוניים; דין ודברים או השתתפות בקידומים של מפרסמים הנמצאים או קיימים בשירותים; או סחורות או שירותים הנמכרים על ידי מפרסמים כאלה. ישויות  Oath לא יישאו בחבות על בעיות שנגרמו על ידי אחרים, פעולות עוולה או פעולות לא חוקיות של גורמי צד שלישי או עקב כח עליון. ההתניות וההחרגות בתנאים אלה יחולו בין אם Oathקיבלה הודעה על כך אם לאו או שהייתה מודעת לאפשרות של הפסדים.

  עד למידה המלאה המותרת על פי חוק ואלא אם הוצהר אחרת בסעיף 14, ישויות  Oathלא יישאו בחבות בקשר למחלוקות הנובעות או קשורות לתנאים אלה או לשירותים, על כל סכום העולה על הסכום ששילמת לנו תמורת השירותים.
 10. משוב

  אתה מסכים שכל המלצה, רעיון, הצעה, משוב או קלט אחר ("משוב") שישלחו ל-Oath בקשר למוצרים, לשירותים, לאתרים, לאפליקציות או לטכנולוגיה שלה ישמשו את Oath ללא כל הודעה, מחויבות, הגבלה, גמול או פיצוי ואתה מוותר (או מסכים לא לאכוף) על כל זכות שקיימת עכשיו או שתהיה קיימת בעתיד (לרבות זכויות מוסריות ושוות ערך) בגין משוב כלשהו.
 11. שירותים מבוססי תשלומים וחיובים. אלא אם צוין אחרת בתנאים הנוספים שחלים על השירותים שבהם אתה משתמש, התנאים בסעיף 11 חלים עליך.          
  1. אנחנו מציעים מוצרים ומינויים בתשלום ("שירותים בתשלום"). שירותים מבוססי תשלום אלה מפוקחים על ידי התנאים הנוספים שלהם אתה מסכים כשאתה נרשם לשירות מבוסס התשלום ותנאים אלה. אם אתה נרשם לשירות מבוסס תשלום, עליך לקבוע אמצעי תשלום ולספק לנו פרטים מדויקים לגבי החיובים והתשלום ויש לך מחויבות מתמשכת לדאוג שיהיו מעודכנים. שירותים מבוססי תשלום רבים דורשים שיהיה לך מזהה שלYahoo ,‏ AOL או מזהה אחר של Oath או שתיצור מזהה כזה. אם אתה לקוח של  AOL Dial-Up תוכל לעיין בתנאים הנוספים כאן.
  2. ההתניות החשובות הבאות חלות על כל השירותים מבוססי התשלום שלנו:    
   1. מוצרים של גורמי צד שלישי. אם שירות מבוסס התשלום כולל מוצר של צד שלישי, אתה מבין ומסכים שהרכישה והשימוש בשירות כפופים גם לתנאי השירות ומדיניות הפרטיות של הצד השלישי ועליך לקרוא אותם בעיון לפני שתסכים להם.
   2. תשלומים. אתה מצהיר שאתה בגיל המינימום הנדרש לפחות כדי להתקשר בהסכם משפטי. אתה מסכים לשלם לנו עבור שירותים מבוססי תשלום שאתה רוכש מאיתנו וכן עבור חיובים אחרים הנצברים בחשבונך, כולל מסים ועמלות חלים. אתה אחראי לכל החיובים הנצברים בחשבון, לרבות רכישות שבוצעו על ידך או על ידי כל מי שאתה מאפשר לו להשתמש בחשבונך או חשבונות משנה או חשבונות מקושרים (כולל כל אדם עם סמכות משתמעת, ממשית או לכאורה) או כל אדם המקבל גישה לחשבונך כתוצאה מכישלונך לשמור על אישורי האימות שלך.
   3. אמצעי תשלום. אתה מאשר לנו ומורה לנו לחייב את אמצעי התשלום הייעודי שלך בגין חיובים אלה, או במקרה של כשל בחיוב, לחייב כל אמצעי תשלום אחר שלך שרשום אצלנו, גם אם קיבלנו אותו ביחס לשירותים מבוססי תשלום אחרים. אתה אחראי לכל החיובים גם אם אמצעי התשלום שלך נכשל או נדחה. אתה מאשר לנו ומורה לנו לשמור על כל המידע לגבי כל אמצעי תשלום המשויך לחשבונך. ייתכן שנייבא פרטי תשלום שהזנת במהלך רכישה קודמת ונאפשר לך להשתמש בפרטי תשלום אלה במהלך רכישה של מוצר חדש. אתה מאשר לנו לשמור על פרטים מעודכנים ממנפיק אמצעי התשלום שלך ולהשתמש בהם בהתאם למדיניות ולנהלים של מותגי הכרטיסים הרלוונטיים. ייתכן שבמקרים מסוימים נמשיך לחייב אמצעי תשלום מעבר לתאריך התפוגה שלו, לפי שיקול דעתנו ובכפוף לאישורם של המטפלים בתשלומים או הבנק המנפיק. אם אתה משתמש באמצעי תשלום מסוימים, ייתכן שיחולו חיובים נוספים, כגון תשלום מחשבון עו"ש או מחשבון חיסכון.
   4. תנאי התשלום. ייתכן שנבצע חיוב מראש בגין שירותים מבוססי תשלום, על בסיס סכום יומי, חודשי, שנתי, חד-פעמי או על בסיס אחר, בהתאם לתנאים המוצהרים, כל עוד המינוי שלך פעיל, גם אם לא ביצעת הורדות או השתמשת בשירות וגם אם לא ניגשת לחשבון המקוון שלך.
   5. חידוש אוטומטי. אנחנו משתמשים בחידוש אוטומטי ברבים מהשירותים מבוססי התשלום שלנו. בעת סיומה של כל תקופת מינוי של שירות מבוסס תשלום כגון זה, אנו נחדש את המינוי של באופן אוטומטי ונחייב את כרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר שסיפקת לנו, אלא אם תבטל את המינוי 48 שעות לפחות לפני מועד סיום התקופה הנוכחית. אלא אם הוצהר אחרת בסעיף 14, המינוי שלך יחודש באופן אוטומטי במחיר העדכני באותה עת, לא כולל תמחור מבצעים והנחות. ייתכן, לפי שיקול דעתנו הבלבדי, שנבצע חיובים באמצעי התשלום שלך, בנפרד או באופן מצטבר, עבור חלק מהשירותים מבוססי התשלום שלנו או עבור כולם.
   6. הגנה מפני הונאה. אנו נוקטים צעדים כדי לאמת את תוקף פרטי כרטיס האשראי שתספק לנו, לרבות חיוב וזיכוי מיידיים של כרטיס האשראי שלך בסכומים הנמוכים מ-1.00$. אתה מתיר לנו לפעול כך למטרות אימות ומניעת הונאות.
   7. גרסאות ניסיון בחינם. ייתכן שנציע לך גרסאות התנסות בחינם, כדי שתוכל לנסות מינוי עבור שירות מבוסס תשלום ללא חיוב או התחייבות (התנסות בחינם). אלא אם הוצהר אחרת ואלא אם ביטלת את המינוי שלך לפני תפוגת ההתנסות בחינם, דמי מינוי תקופתיים ייגבו לפי התעריף החל עם תפוגת תקופת ההתנסות בחינם וימשיכו להיגבות עד שהמנוי יבוטל. אם אינך מרוצה משירות מבוסס תשלום כלשהו, עליך לבטל את המינוי לפני שתקופת ההתנסות בחינם מסתיימת כדי להימנע מחיובים. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל אותך להתנסות אחת בחינם או לקידום אחד בחינם של שירות מבוסס תשלום או לאסור על שילוב בין התנסויות בחינם או הצעות מבצע אחרות.
   8. אין החזרים. כל החיובים אינם ניתנים להחזרה, אלא אם צוין אחרת בתנאים שלהם אתה מסכים בעת הרישום לשירות מבוסס תשלום, למעט אם הוצהר אחרת לגבי האזור שלך בסעיף 14 או אם צוין אחרת להלן.
   9. סיום‏. לפי שיקול דעתנו הבלבדי, ייתכן שנשנה, נפסיק או נסיים היבטים מסוימים או את כל ההיבטים של שירות מבוסס תשלום ללא הודעה, לרבות גישה לשירותי תמיכה, תוכן או מוצרים או שירותים אחרים המשניים לשירות מבוסס התשלום, בכפוף להחזר כספי הולם בגין חלקים מתקופת שירות שצוינה אך אינה זמינה עוד. תוכל לבטל בכל עת שירות מבוסס תשלום באמצעות כניסה לחשבון שלך באינטרנט וסיום המינוי.
   10. שינוי בתעריפי התשלום ובאמצעי החיוב. ייתכן שנשנה את תעריפי התשלום שלנו ואת אמצעי החיוב בכל עת. אנו נשלח לך הודעה על כל עלייה במחיר, לפחות שלושים (30) יום מראש. בכפוף לחוק החל (1) אם אינך מסכים לשינוי כלשהו שהוצע, הסעד היחידי שלך הוא לבטל את השירות מבוסס התשלום לפני שהשינוי במחיר נכנס לתוקף, וכן (2) המשך השימוש במינוי לשירות לאחר ששינוי המחיר נכנס לתוקף מהווה את הסכמתך לשלם את המחיר החדש תמורת השירות.
   11. פיגורים. בחלוף 30 יום ממועד תאריך חיובים כלשהם שלא שולמו, השירות מבוסס התשלום ייחשב כנמצא בפיגור וייתכן שנסיים או נשעה את חשבונך ואת השירות מבוסס התשלום בגין אי-תשלום. אתה נושא בחבות על הוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין ודמי גבייה, הנגרמות לנו במאמצנו לגבות ממך את יתרת החוב.
   12. תקופת הודעה של 90 יום. עליך להודיע לנו על בעיות בחיובים או על אי-התאמות תוך 90 יום מהמועד בהם הם מופיעים לראשונה בפירוט של אמצעי החיוב שלך. אי מסירת המידע לעיל לידינו תוך 90 יום מהווה הסכמה מצדך לכך שאתה מוותר על זכותך לערער על בעיות או אי-התאמות כגון אלה.
 12. אודות תנאים אלה          
  1. מוטבים ומחלוקות של גורמי צד שלישי. תנאים אלה מסדירים את היחסים בין Oath  ובינך. הם אינם יוצרים זכויות כלשהן של צד שלישי. במקרה של מחלוקת או חוסר עקביות בין התנאים במסמך זה והתנאים הנוספים המשויכים לשירות מסוים, התנאים הנוספים יקבעו באופן בלעדי לגבי המחלוקת או חוסר העקביות הללו.
  2. שינוי התנאים. אלא אם הוצהר אחרת לגבי אזורך בסעיף 14, ייתכן שנשנה את התנאים מעת לעת. אלא אם ציינו אחרת, השינויים ייכנסו לתוקף החל מהתאריך שבו הם מתפרסמים בדף זה או בכל דף הבא אחריו. עליך לעיין בתנאים באופן קבוע. אנו נשלח הודעה (בהתאם לסעיף (3ג) לעיל) בדבר שינויים מהותיים.
  3. המשך השימוש בשירותים. אתה יכול להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת, אך המשך השימוש או יצירת מנוי בשירות לאחר תאריך הכניסה לתוקף של שינויים בתנאים מהווה את הסכמתך לתנאים ששונו.
  4. כתב ויתור והפרדה. כישלון מצידה של Oath לממש או לאכוף זכות או התניה כלשהי מתנאים אלה לא יהווה ויתור מצידה על זכות או התניה כגון זו. אם תניה כלשהי (או חלק ממנה) מתנאים אלה תתברר כלא חוקית, Oath ואתה מסכימים למרות זאת להתייחס לכוונות כפי שהן משתקפות בהתניה זו, תוך שההתניות האחרות בתנאים אלה יישארו בתוקף מלא.
  5. העברה על ידי Oath. Oath רשאית להעביר תנאים אלה ואת כל עקרונות המדיניות ומסמכים אחרים הכלולים או מוזכרים בהם (לרבות כל הזכויות, הרישיונות והמחויבויות בכפוף להם או בתוכם), בשלמותם או בחלקם וללא הודעה, מכל סיבה שהיא, לרבות למטרת שינוי מבנה פנימי (לדוגמה, מיזוגים או פשיטות רגל).    
 13. ספק השירותים
  1. השירותים מסופקים על ידי החברה המציעה את השירותים באזורך, כמוגדר בסעיף ‎14.13 כחברת Oath הרלוונטית (פרט לשירותים המוגדרים להלן בסעיף 13ב). ייתכן שלא כל השירותים או התכונות יהיו זמינים במדינתך או באזורך. ייתכן שתכונות שונות יהיו זמינות בגרסאות שונות של השירותים.
  2. השירותים הבאים מסופקים לך על ידי אותה חברת  Oath בכל מקום שבו תהיה בעולם:                  
   1. לגבי השירותים בסעיף 13(ב)(i) זה, ההתניות בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.                          
    1. השירותים הבאים מסופקים על ידיOath Inc.‎:                                  
     1. Engadget(אלא אם צוין אחרת בסעיף 14)
     2. TechCrunch  (אלא אם צוין אחרת בסעיף 14)
     3. Rivals
     4. Yahoo View
     5. Yahoo Developer Network
     6. Tanda by Yahoo Finance                
    2. השירותים הבאים מסופקים על ידי) Oath יבשת אמריקה):
     1. AOL On.
     2. Gemini                         
    3. השירותים הבאים מסופקים על ידי Yahoo Fantasy Sports LLC :                                  
     1. ארה“ב Daily Fantasy
     2. ארה“ב Fantasy Cash Leagues
     3. ארה“ב Fantasy Pro Leagues                                     
    4. שירותים אחרים של Fantasy Sports מסופקים על ידי Oath Inc.‎.
    5. Style Me Pretty  מסופק על ידי Style Me Pretty, LLC.‎
    6. Ryot Studio מסופק על ידי TheHuffingtonPost.com Inc.‎
    7. Flurry מסופק על ידי Flurry, Inc.‎            
   2. Yahoo Cricket מסופק על ידי  Yahoo India Private Limited.
 14. צד לחוזה, ברירת דין, המיקום לפתרון מחלוקות והתניות אחרות לגבי האזור המקומי.
  1. בסעיף 13 לעיל, מצא את ספק השירותים שבהם אתה משתמש. זהו הספק שאתו התקשרת בחוזה על השירותים. ברירת הדין, המיקום לפתרון מחלוקות, תנאים מוגדרים מסוימים) כולל חברת Oath החלה( והתניות ספציפיות חשובות אחרות לגבי האזור מופיעות בסעיף 14 זה. אם יש לך שאלות, פנה לשירות הלקוחות באמצעות הפרטים ליצירת קשר באזור שחל עליך להלן.

קיצורי דרך לאזורים:
יבשת אמריקה
אסיה הפסיפית
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

יבשת אמריקה

 1. ארצות הברית (ארה"ב):
  1. תנאים מוגדרים                  
   1. חברת Oath החלה:                         
    1. לגבי Yahoo Search, חברת Oath החלה היא Oath Holdings Inc.‎) כתובת: ‎701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089)
    2. לכל השירותים האחרים, חברת Oath החלה היא Oath Inc.‎) כתובת: ‎22000 AOL Way, Dulles, VA (20166.​
   2. גיל מינימלי: 13 שנים
  2. הסכם בוררות מחייבת. הסכם בוררות למשתמשים בארה"ב. אתה ו-Oath מסכימים לפתור כל מחלוקת, ויכוח או טענות שעולים בכל דרך מתנאים אלה או קשורים אליהם, או משירותים שאתה מקבל מאיתנו (או מפרסום של שירותים כאלה), לרבות מחלוקות בינך ובין העובדים או הסוכנים שלנו ("מחלוקות"), אך ורק באמצעות בוררות על בסיס כל מקרה לגופו או בבית משפט לתביעות קטנות. אתה מבין שבהסכמה לתנאים אלה, בוררות או תביעה בבית משפט לתביעות קטנות תהיה האמצעי היחיד והבלעדי לפתירת כל מחלוקת בינינו. אתה מבין גם שבהסכמה לתנאים אלה, אתה ו-Oath  מוותרים על הזכות להציג את המקרה בפני בית משפט או בפני חבר מושבעים (פרט למקרים שיובאו לבית משפט לתביעות קטנות) וכן שאתה ו-Oath מוותרים על הזכות להמשיך בתביעה ייצוגית או פעולה ייצוגית אחרת. אף שהליכי בוררות עשויים להיות שונים מהליכי בית משפט, בוררות יכולה לפצות אותך בנפרד בגין אותם נזקים וסעדים כמו בית משפט והגמול שנקבע על ידי הבורר יתבצע או ייאכף בכל בית משפט שיש לו את סמכות השיפוט לכך. הצדדים מבינים שבהיעדר התניית חובה זו, יש להם את הזכות לתבוע בבית משפט, לרבות משפט עם מושבעים. כמו כן, הם מבינים שבמקרים מסוימים, עלות הבוררות עשויה לעלות על עלות משפט וייתכן שהזכות לגילוי תהיה מוגבלת יותר בבוררות לעומת בית משפט. אנחנו מסכימים גם על:
   1. הודעה על מחלוקת. אם אתה או Oath מתכוונים להשתמש בבוררות, בכפוף לתנאים אלה, הצד המעוניין בבוררות חייב להודיע תחילה לצד השני בכתב על המחלוקת 30 יום לפחות לפני ייזום הליך הבוררות. ההודעה ל-Oath תישלח אל Oath בדואר או תוך ציון :‎Oath, Attn‎‎ Disputes, 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089;  או disputes@oath.com. הודעה עבורך תישלח לכתובת הדוא"ל וכתובות הפיזית, אם קיימת, בהתאם למצויין ברשומות של Oath במועד שליחת ההודעה. ההודעה חייבת לתאר את אופי הטענה ואת הסעד המבוקש. אם לא נוכל לפתור את המחלוקת בתוך 30 יום, כל אחד מהצדדים רשאי להגיש בקשה לבוררות.
   2. הליך הבוררות. חוק הבוררות הפדרלי חל על תנאים אלה. פרט למקרים המתבררים בבית משפט לתביעות קטנות, כל המחלוקות ייפתרו על ידי בוררות שתנוהל ותפוקח על ידי הארגון האמריקאי לבוררות (American Arbitration Association – AAA). ארגון AAA יחיל את חוקי הבוררות המסחרית על הבוררות של כל מחלקות בהתאם לתנאים אלה, אלא אם אתה אדם פרטי ומשתמש בשירותים למטרות פרטיות או לשימוש ביתי, ובמקרה כזה יחולו חוקי הבוררות לצרכן של AAA (לא כולל חוקים או הליכים המפקחים על תביעות ייצוגיות או מתירות אותן). ניתן לקבל מידע על הליכים (לרבות התהליך לפתיחה בבוררות), חוקים ותשלומים מ-AAA (www.adr.org) . תנאים אלה קובעים במידה שהם סותרים את חוקי הבוררות המסחרית או חוקי הבוררות לצרכן של AAA .
   3. אפשרות לבירור מחלוקת בבית משפט לתביעות קטנות. כחלופה לבוררות, ניתן להגיש תביעה נפרדת בבית משפט לתביעות קטנות במדינה שבה אתה מתגורר (או אם אתה עסק, במקום העיקרי בו מתבצעת הפעילות העסקית) או במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, בתנאי שהמחלוקת שלך עומדת בדרישות של בית המשפט לתביעות קטנות.
   4. מיקום הבוררות. אלא אם אתה ו Oath-מסכימים אחרת, הבוררות חייבת להיערך, או שיש להגיש את התביעה בבית משפט לתביעות קטנות, במחוז שבו אתה מתגורר או במחוז סנטה קלרה, קליפורניה.
   5. תשלומים והוצאות בגין הבוררות. נחזיר כל עמלת הגשה שארגון AAA מחייב אותך בגין הבוררות של המחלוקת. אם תספק לנו הודעה חתומה בכתב על כך שאינך יכול לשלם את עמלת ההגשה, נשלם את העמלה ישירות לארגון  AAA. אם הבוררות תתקיים, אנו נשלם את ההוצאות הניהוליות ואת שכר טרחת הבורר שיחויבו מאוחר יותר.
   6. הצעות להסדר. ייתכן שנשלח הצעה כתובה להסדר בכל עת, לפני או במהלך הבוררות, אך איננו מחויבים לעשות זאת. הסכום או התנאים של כל הצעה להסדר לא יימסרו לבורר, אלא אם ועד שהבורר יקבע גמול לטענה. אם אינך מקבל את ההצעה והבורר פוסק עבורך גמול בשיעור גבוה מההצעה שלנו אך נמוך מ-$5,000, אנחנו מסכימים: (א) לשלם לך $5,000 במקום הסכום הנמוך שנקבע, (ב) לשלם את שכר טרחת עורך הדין ואת הוצאות בית המשפט בשיעור סביר וכן (ג) להחזיר עמלות בגין הגשת הבוררות ואת שכר טרחת הבורר שנצברו בקשר לבוררות של המחלוקת שלך. אם הבורר פוסק עבורך גמול העולה על $5,000 ואיננו מערערים על הסכום, נשלם לך את הסכום שנקבע.
   7. הפרדה. אם בית משפט בעל סמכות שיפוט קבע שחלק כלשהו בהסכם זה העומד לבוררות אינו ניתן לאכיפה, בית המשפט ישנה את ההסכם בהיקף הנדרש כדי לתקן את החלקים שאינם ניתנים לאכיפה והצדדים יערכו בוררות לגבי המחלוקות ללא התייחסות לחלקים שאינם ניתנים לאכיפה וללא הסתמכות עליהם. עם זאת, אם מסיבה כלשהי הוויתור על תביעה ייצוגית, כפי שהוגדר בסעיף משנה 2.14.ג להלן לא ניתן לאכיפה לגבי חלק מהמחלוקת או כולה, ההסכם לבוררות לא יחול על מחלוקת זו או על החלק שלה. מחלוקות הכלולות בהוראת הוויתור על תביעה ייצוגית ונחשבות לבלתי ניתנות לאכיפה, יידונו רק בבית משפט בעל סמכות שיפוט, אך שאר ההסכם לבוררות יהיה מחייב וניתן לאכיפה. למען הסר ספק, הצדדים אינם מסכימים לתביעה ייצוגית או לבוררות של טענות המובאות בשם אחרים.
  3. ויתור על תביעה ייצוגית למשתמשים בארה"ב. תנאים אלה אינם מתירים בוררות ייצוגית או קולקטיבית, גם אם הליכי ארגון AAA או חוקיו מאפשרים זאת. ללא תלות בהתניות אחרות בתנאים אלה, ייתכן שהבורר יפסוק סכום כסף או סעד מניעתי לטובת הצד הנפרד המבקש סעד ורק עד למידה הדרושה כדי לספק את הסעד שהתבקש על ידי התביעה הבודדת של צד זה. הליכי בוררות או הליכים בבית משפט, הנערכים בכפוף לתנאים אלה, לא יובאו, יישמרו או ייפתרו בשם תביעה ייצוגית או על ידה, על ידי עורך דין פרטי או כל נציג אחר. בנוסף לכך, הליכים נפרדים אינם ניתנים לשילוב ללא הסכמת כל הצדדים. שאלות הנוגעות ליכולת האכיפה או לפרשנות של פיסקה זו ייקבעו על ידי בית משפט ולא על ידי הבורר.
  4. ויתור על משפט עם מושבעים. אם מסיבה כלשהי מחלוקת עוברת לבית משפט במקום להליך בוררות, אתה ו-Oath מסכימים שלא ייערך משפט עם מושבעים. אתה ו-Oath מוותרים ללא תנאי על הזכות למשפט עם מושבעים בכל תביעה, הליך או תביעת נגד בכל דרך הנובעת מתנאים אלה או קשורה אליהם. במקרה של התדיינות, יש להגיש פיסקה זאת כדי להראות הסכמה בכתב לניהול הליך משפטי על ידי בית משפט.
  5. ברירת דין. תנאים אלה והיחסים בין הצדדים, לרבות כל טענה או מחלוקת שעלולות לעלות בין הצדדים, בין אם בחוזה, בדיני נזיקין או אחרת, יהיו כפופים לחוקי מדינת ניו יורק ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים. בשום מקרה הצדדים לא יתבעו זה את זה בכפוף לחוקים של סמכות שיפוט אחרת.
  6. פורום. אם מסיבה כלשהי מחלוקת עוברת לבית משפט במקום לבוררות, כל מחלוקת כגון זו (ללא קשר לתאוריה) הנובעת מתנאים אלה או קשורה אליהם או ליחסים בינך ובין Oath, תידון באופן בלעדי בבית המשפט שבמחוז ניו יורק, במדינת ניו יורק או בבית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק. במקרים כגון אלה, אתה ו-Oath מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט במחוז ניו יורק, בניו יורק או במחוז הדרומי של ניו יורק, ומסכימים לוותר על כל ההתנגדויות להפעלת סמכות השיפוט בתי משפט אלה על הצדדים ולהישפט בבתי משפט כגון אלה.
  7. תמיכת לקוחות. להלן קישורים לתמיכת לקוחות.
   1. תמיכת לקוחות למוצרים של המותג .AOL
   2. תמיכת לקוחות למוצרים אחרים (באנגלית).
   3. תמיכת לקוחות למוצרים אחרים (בספרדית).
  8. כללי התנהגות בקהילה. את כללי ההתנהגות בקהילת Oath ניתן למצוא להלן:      
   1. גרסה באנגלית.
   2. גרסה בספרדית.         
  9. השירותים הנם "תוכנת מחשב מסחרית" ו"פריטים מסחריים" ותנאים אלה משמשים במערכת הפיקוח הפדרלי על רכישה והזכויות של ארצות הברית הן רק אותן זכויות במוענקות לכל משתמשי הקצה אחרים, בהתאם לתנאים ולהגבלות המופיעים כאן ולא יחרגו מזכויות המינימום שהוגדרו בFAR 52.227-19-.
  10. כתוביות לכבדי שמיעה. Oath מצייתת לחוקים ולתקנות החלים של ועדת התקשורת הפדרלית בנוגע לכתוביות לכבדי שמיעה בתוכן וידאו. בקר בכתובת https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/cc/index.htm  כדי לקבל מידע נוסף או כדי לדווח על חששות או להגיש תלונות בנוגע לתוכן וידאו הנגיש ברשת הנכסים של .Yahoo
  11. במדינת ניו ג'רזי, כל ההגבלות על חבות, כפי שהוגדרו בסעיף 9, יחולו, כל עוד אף אחד מהתנאים הללו אינו מחריג או מגביל את החבות על עוולות מכוונות, מעשים מרצון, רשלנות חמורה או הפרה של חובה הקבועה בחוק.
  12. אתה מסכים לא להשתמש בשירותים כדי לספק תמיכה או משאבים חומריים (או להסתיר או להחביא את האופי, המיקום, המקור או הבעלות של תמיכה או משאבים חומריים) לארגונים שנקבעו על ידי הממשל בארצות הברית כארגוני טרור זר בהתאם לסעיף 219 של חוק ההגירה והלאומיות.       
 2. ארגנטינה ,(ar)צ'ילה ,(cl) קולומביה ,(co) מקסיקו,(mx)  פרו ,(pe) וונצואלה :(ve)        
  1. תנאים מוגדרים                  
   1. חברת Oath החלה : Oath Hispanic Americas LLC) כתובת: One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134).
   2. גיל מינימלי: 13 שנים                    
  2. הסכם בוררות מחייבת. הסכמה לבוררות. אתה ו-Oath  מסכימים לפתור כל מחלוקת, ויכוח או טענות שעולים בכל דרך מתנאים אלה או קשורים אליהם, או משירותים שאתה מקבל מאיתנו (או מפרסום של שירותים כאלה), לרבות מחלוקות בינך ובין העובדים או הסוכנים שלנו ("מחלוקות"), אך ורק באמצעות בוררות על בסיס כל מקרה לגופו או בבית משפט לתביעות קטנות. אתה מבין שבהסכמה לתנאים אלה, בוררות או תביעה בבית משפט לתביעות קטנות תהיה האמצעי היחיד והבלעדי לפתירת כל מחלוקת בינינו. אתה מבין גם שבהסכמה לתנאים אלה, אתה ו-Oath מוותרים על הזכות להציג את המקרה בפני בית משפט או בפני חבר מושבעים (פרט למקרים שיובאו בפני בית משפט לתביעות קטנות) וכן כי אתה ו-Oath מוותרים על הזכות להמשיך בתביעה ייצוגית או פעולה ייצוגית אחרת. אף שהליכי בוררות עשויים להיות שונים מהליכי בית משפט, בוררות יכולה לפצות אותך בנפרד בגין אותם נזקים וסעדים כמו בית משפט והגמול שנקבע על ידי הבורר יתבצע או ייאכף בכל בית משפט שלו סמכות השיפוט. הצדדים מבינים שבהיעדר התניית חובה זו, יש להם זכות לתבוע בבית משפט, לרבות ניהול משפט עם מושבעים. כמו כן, הם מבינים שבמקרים מסוימים, עלות הבוררות עשויה לעלות על עלות משפט וייתכן שהזכות לגילוי תהיה מוגבלת יותר בבוררות לעומת בית משפט. אנחנו מסכימים גם על:                  
   1. הודעה על מחלוקת. אם אתה או Oath מתכוונים להשתמש בבוררות, בכפוף לתנאים אלה, הצד המעוניין בבוררות חייב להודיע תחילה לצד השני בכתב על המחלוקת 30 יום לפחות לפני ייזום הליך הבוררות. ההודעה ל-Oath תישלח אל Oath בדואר או תוך ציון :‎Oath, Attn‎‎ Disputes, 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089;  או disputes@oath.com. הודעה עבורך תישלח לכתובת הדוא"ל וכתובות הפיזית, אם קיימת, בהתאם למצויין ברשומות של Oath במועד שליחת ההודעה. ההודעה חייבת לתאר את אופי הטענה ואת הסעד המבוקש. אם לא נוכל לפתור את המחלוקת בתוך 30 יום, כל אחד מהצדדים רשאי להגיש בקשה לבוררות.
   2. הליך הבוררות. חוק הבוררות הפדרלי חל על תנאים אלה. פרט למקרים המתבררים בבית משפט לתביעות קטנות, כל המחלוקות ייפתרו על ידי בוררות שתנוהל ותפוקח על ידי הארגון האמריקאי לבוררות (American Arbitration Association - AAA) .ארגון AAA יחיל את חוקי הבוררות המסחרית על הבוררות של כל מחלקות בהתאם לתנאים אלה, אלא אם אתה אדם פרטי ומשתמש בשירותים למטרות פרטיות או לשימוש ביתי, ובמקרה כזה יחולו חוקי הבוררות לצרכן של AAA (לא כולל חוקים או הליכים המפקחים תביעות ייצוגיות או מתירות אותן). ניתן לקבל מידע על הליכים (לרבות התהליך לפתיחה בבוררות), חוקים ותשלומים מ-AAA .(www.adr.org)  תנאים אלה קובעים במידה שהם סותרים את חוקי הבוררות המסחרית או חוקי הבוררות לצרכן של .AAA
   3. אפשרות לבירור מחלוקת בבית משפט לתביעות קטנות. כחלופה לבוררות, ניתן להגיש תביעה נפרדת בבית משפט לתביעות קטנות במדינה שבה אתה מתגורר (או אם אתה עסק, במקום העיקרי בו מתבצעת הפעילות העסקית) או במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, בתנאי שהמחלוקת שלך עומדת בדרישות של בית המשפט לתביעות קטנות.
   4. מיקום הבוררות. אלא אם אתה ו-Oath מסכימים אחרת, הבוררות חייבת להיערך, או שיש להגיש את התביעה בבית משפט לתביעות קטנות, במחוז שבו אתה מתגורר או במחוז סנטה קלרה, קליפורניה.
   5. תשלומים והוצאות בגין הבוררות. נחזיר כל עמלת הגשה שארגון AAA מחייב אותך בגין הבוררות של המחלוקת. אם תספק לנו הודעה חתומה בכתב על כך שאינך יכול לשלם את עמלת ההגשה, נשלם את העמלה ישירות לארגון.AAA  אם הבוררות תתקיים, אנו נשלם את ההוצאות הניהוליות ואת שכר טרחת הבורר שיחויבו מאוחר יותר.
   6. הצעות להסדר. ייתכן שנשלח הצעה כתובה להסדר בכל עת, לפני או במהלך הבוררות, אך איננו מחויבים לעשות זאת. הסכום או התנאים של כל הצעה להסדר לא יימסרו לבורר, אלא אם ועד שהבורר יקבע גמול לטענה. אם אינך מקבל את ההצעה והבורר פוסק עבורך גמול בשיעור גבוה מההצעה שלנו אך נמוך מ-$5,000, אנחנו מסכימים: (א) לשלם לך $5,000 במקום הסכום הנמוך שנקבע, (ב) לשלם את שכר טרחת עורך הדין ואת הוצאות בית המשפט בשיעור סביר וכן (ג) להחזיר עמלות בגין הגשת הבוררות ואת שכר טרחת הבורר שנצברו בקשר לבוררות של המחלוקת שלך. אם הבורר פוסק עבורך גמול העולה על $5,000 ואיננו מערערים על הסכום, נשלם לך את הסכום שנקבע.
   7. הפרדה. אם בית משפט בעל סמכות שיפוט קבע שחלק כלשהו בהסכם זה העומד לבוררות אינו ניתן לאכיפה, בית המשפט ישנה את ההסכם בהיקף הנדרש כדי לתקן את החלקים שאינם ניתנים לאכיפה והצדדים יערכו בוררות לגבי המחלוקות ללא התייחסות לחלקים שאינם ניתנים לאכיפה וללא הסתמכות עליהם. עם זאת, אם מסיבה כלשהי הוויתור על תביעה ייצוגית שהוגדר להלן בסעיף משנה 14.3.c. לא ניתן לאכיפה לגבי חלק מהמחלוקת או כולה, ההסכם לבוררות לא יכול על מחלוקת זו או על חלקה הרלוונטי. מחלוקות הכלולות בהוראת הוויתור על תביעה ייצוגית ונחשבות לבלתי ניתנות לאכיפה, יידונו רק בבית משפט בעל סמכות שיפוט, אך שאר ההסכם לבוררות יהיה מחייב וניתן לאכיפה. למען הסר ספק, הצדדים אינם מסכימים לתביעה ייצוגית או לבוררות של טענות המובאות בשם אחרים.         
  3. ויתור על תביעה ייצוגית. תנאים אלה אינם מתירים בוררות ייצוגית או קולקטיבית, גם אם הליכי ארגון AAA או חוקיו מאפשרים זאת. ללא תלות בהתניות אחרות בתנאים אלה, ייתכן שהבורר יפסוק סכום כסף או סעד מניעתי לטובת הצד הנפרד המבקש סעד ורק עד למידה הדרושה כדי לספק את הסעד שהתבקש על ידי התביעה הבודדת של צד זה. הליכי בוררות או הליכים בבית משפט, הנערכים בכפוף לתנאים אלה, לא יובאו, יישמרו או ייפתרו בשם תביעה ייצוגית או על ידה, על ידי עורך דין פרטי או כל נציג אחר. בנוסף לכך, הליכים נפרדים אינם ניתנים לשילוב ללא הסכמת כל הצדדים. שאלות הנוגעות ליכולת האכיפה או לפרשנות של פיסקה זו ייקבעו על ידי בית משפט ולא על ידי הבורר.
  4. ויתור על משפט עם מושבעים. אם מסיבה כלשהי מחלוקת עוברת לבית משפט במקום להליך בוררות, אתה ו-Oath מסכימים שלא ייערך משפט עם מושבעים. אתה ו-Oath מוותרים ללא תנאי על הזכות למשפט עם מושבעים בכל תביעה, הליך או תביעת נגד בכל דרך הנובעת מתנאים אלה או קשורה אליהם. במקרה של התדיינות, יש להגיש פיסקה זאת כדי להראות הסכמה בכתב לניהול הליך משפטי על ידי בית משפט.
  5. ברירת דין. תנאים אלה והיחסים בין הצדדים, לרבות כל טענה או מחלוקת שעלולות לעלות בין הצדדים, בין אם בחוזה, בדיני נזיקין או אחרת, יהיו כפופים לחוקי מדינת ניו יורק ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים. בשום מקרה הצדדים לא יתבעו זה את זה בכפוף לחוקים של סמכות שיפוט אחרת.
  6. פורום. אם מסיבה כלשהי מחלוקת עוברת לבית משפט במקום לבוררות, כל מחלוקת כגון זו (ללא קשר לתאוריה) הנובעת מתנאים אלה או קשורה אליהם או ליחסים בינך ובין ,Oath תידון באופן בלעדי בבית המשפט שבמחוז ניו יורק, במדינת ניו יורק או בבית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק. במקרים כגון אלה, אתה ו Oath-מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט במחוז ניו יורק, בניו יורק או במחוז הדרומי של ניו יורק, ומסכימים לוותר על כל ההתנגדויות להפעלת סמכות השיפוט בתי משפט אלה על הצדדים ולהישפט בבתי משפט כגון אלה.
  7. תמיכת לקוחות. להלן קישורים לתמיכת לקוחות.                
   1. ארגנטינה
   2. צ'ילה
   3. קולומביה
   4. מקסיקו
   5. פרו
   6. ונצואלה        
  8. כללי התנהגות בקהילה. את כללי ההתנהגות בקהילת Oath אפשר למצוא כאן.
  9. השירותים הנם "תוכנת מחשב מסחרית" ו"פריטים מסחריים" ותנאים אלה משמשים במערכת הפיקוח הפדרלי על רכישה והזכויות של ארצות הברית הן רק אותן זכויות במוענקות לכל משתמשי הקצה אחרים, בהתאם לתנאים ולהגבלות המופיעים כאן ולא יחרגו מזכויות המינימום שהוגדרו ב-FAR 52.227-19.
  10. כתוביות לכבדי שמיעה. Oath מצייתת לחוקים ולתקנות החלים של ועדת התקשורת הפדרלית בנוגע לכתוביות לכבדי שמיעה בתוכן וידאו. בקר בכתובת https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/cc/index.htm כדי לקבל מידע נוסף או כדי לדווח על חששות או להגיש תלונות בנוגע לתוכן וידאו הנגיש ברשת הנכסים של .Yahoo
  11. במדינת ניו ג'רזי, כל ההגבלות על חבות, כפי שהוגדרו בסעיף 9, יחולו, כל עוד אף אחד מהתנאים הללו אינו מחריג או מגביל את החבות על עוולות מכוונות, מעשים מרצון, רשלנות חמורה או הפרה של חובה הקבועה בחוק.
  12. אתה מסכים לא להשתמש בשירותים כדי לספק תמיכה או משאבים חומריים (או להסתיר או להחביא את האופי, המיקום, המקור או הבעלות של תמיכה או משאבים חומריים) לארגונים שנקבעו על ידי הממשל בארצות הברית כארגוני טרור זר בהתאם לסעיף 219 של חוק ההגירה והלאומיות.             
 3. ברזיל:(br)
  1. תנאים מוגדרים                  
   1. חברת Oath החלה: Oath do Brasil Internet Ltda) כתובת: Av.‎ Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brasil).
   2. גיל מינימלי: 13 שנים (עם זאת, אם אתה בגילאי 13 עד 18 שנים, עליך לקבל רשות מהורה או אפוטרופוס משפטי כדי להסכים לתנאים שלנו וכדי להשתמש בשירות).                 
  2. השירותים המסופקים: Yahoo Answers, ‏Yahoo Groups, ‏Yahoo Mail, ‏‏Yahoo Search, ‏Yahoo News, ‏Yahoo Finance, Yahoo Together, ‏Yahoo Sports ‏ו-Yahoo LifeStyle.                
   1. השירותים לעיל מסופקים רק על ידי Oath do Brasil Internet Ltda. (i) אם התנאים הוצגו לך בפורטוגזית בעת ההרשמה לשירות; וכן (ii) כשאין צורך להירשם לשירות, התנאים יהיו זמינים עבורך בפורטוגזית בעת השימוש בשירות.
   2. השירות אינו מסופק על ידי Oath do Brasil Internet Ltda. (i) אם התנאים לא הוצגו לך בפורטוגזית בעת ההרשמה לשירות, (ii) כשאין צורך להירשם לשירות, התנאים אינם זמינים עבורך בפורטוגזית בעת השימוש בשירות או (אם השירות לא מוזכר בסעיף 14.4.b לעיל. במקרים אלה, Oath do Brasil Internet Ltda אינה אחראית לשירות ואין לה כל כוח או יכולת לנקוט אמצעים כלשהם בקשר לשירות, לרבות גישה לנתוני תוכן שנוצרו משתמשים, חשיפתם ו/או הסרתם.
  3. ברירת דין. התנאים והיחסים בינך ובין Oath ביחס לשירותים המסופקים בברזיל, יהיו כפופים לחוקי הרפובליקה הפדרלית של ברזיל, ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים.
  4. תמיכת לקוחות. לתמיכת לקוחות, עיין בדף זה.
  5. ההגנה על המערכות שלנו ועל המידע של לקוחותינו היא ראשונה במעלה כדי להבטיח שמשתמשי Oath  ייהנו מחוויית משתמש מאובטחת וכדי לשמור על אמון המשתמשים שלנו. למידע נוסף על אבטחה, כולל הפעולות שנקטנו ופעולות שאתה יכול לנקוט, קרא על אבטחה ב-Oath.
  6. אתה מבין ומסכים שהשימוש שלך והקצאת השירותים כוללים את האיסוף, האחסון, העיבוד, השימוש והחשיפה של מידע ונתוני משתמשים, לרבות העברת המידע והנתונים האלה לחברות ולאזורים אחרים, כפי שנקבע בהצהרת המדיניות.
 4. קנדהca  ו-cf:        
  1. תנאים מוגדרים                
   1. חברת Oath החלה: Oath (Canada) Corp) כתובת: 99 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, Ontario M5V 3P8 ).                            
   2. גיל מינימלי: הגיל החוקי להתקשרות בהסכם מחייב במחוז או באזור המגורים שלך.               
  2. ברירת דין. תנאים אלה והיחסים בין הצדדים, לרבות כל טענה או מחלוקת שעלולות לעלות בין הצדדים, בין אם בחוזה, בדיני נזיקין או אחרת, יהיו כפופים לחוקי מחוז אונטריו, ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים. בשום מקרה הצדדים לא יתבעו זה את זה בכפוף לחוקים של סמכות שיפוט אחרת.
  3. פורום. כל טענה נגד Oath תידון באופן בלעדי בבתי המשפט הנמצאים במחוז אונטריו, קנדה. במקרים אלה, אתה ו Oath-מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט במחוז אונטריו ומסכימים לוותר על כל ההתנגדויות להפעלת סמכות השיפוט על הצדדים על ידי בתי משפט כאלה ולהישפט בבתי משפט כאלה.
  4. תמיכת לקוחות. להלן קישורים לתמיכת לקוחות.                                         
   1. תמיכת לקוחות (באנגלית)                                   
   2. תמיכת לקוחות (בצרפתית)                            
  5. עדכונים. ייתכן ש-Yahoo תוריד ותתקין באופן אוטומטי את הגרסאות האחרונות של השירותים במכשירך לאחר שגרסה חדשה או תכונה חדשה תהיה זמינה.
  6. פרטים אישיים של חברים ושל אנשי קשר. בשימוש בשירותים, אתה מסכים שקיבלת את הסכמתם של חבריך ושל אנשי הקשר שלך למסירת הפרטים האישיים שלהם (למשל: כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלהם) ל-Oath או צד שלישי מטעמה, בהתאם למקרה, ש-Oath או צד שלישי מטעמה עשויים להשתמש בשמך כדי לשלוח הודעות בשמך במטרה להפוך את השירותים לזמינים לחבריך ולאנשי הקשר שלך. אין להשתמש בשירותים אלה לאף צורה של דואר זבל.
  7. מחוזות ואזורים מסוימים אינם מתירים החרגה של אחריות (לרבות מחוז קוויבק). במחוזות ובאזורים אלה, אתה מקבל רק את כתבי האחריות שיש לספק במפורש בהתאם לחוק החל.מחוזות ואזורים מסוימים אינם מקבלים החרגה של חבות לכל סוגי הנזקים (לרבות מחוז קוויבק). במחוזות אלה,Oath  תישא בחבות כלפיך רק בגין נזקים שאנחנו נדרשים במפורש לשאת בחבות עליהם, בכפוף לחוק החל.             

אסיה הפסיפית

 1. אוסטרליה (au) :                   
  1. תנאים מוגדרים
   1. חברת Oath החלה                                                        
    1. עבור Yahoo Answers, ‏Yahoo Lifestyle, ‏Yahoo Finance, ‏Yahoo ‏Groups, ‏Yahoo Mail, ‏‏Yahoo News, ‏Yahoo ‏Search, ‏Yahoo Sports, Yahoo TV ו-Yahoo Weather,  חברת Oath החלה היא Verizon Media Australia Pty Ltd ) כתובת: Level 4 West, 8 Central Avenue , (Eveleigh NSW 2015, Australia והתנאים הבאים חלים: (א) התנאים והיחסים בינך ובין Verizon Media Australia Pty Ltd יהיו כפופים לחוקי מדינת ניו סאות' ויילס ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים, וכן (ב) אתה ו-Verizon Media Australia Pty Ltd מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של מדינת ניו סאות' ויילס. 
    2. לשירותים האחרים, חברת Oath החלה היא Oath Inc.‎ (כתובת: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 ). ולשירותים כאלה התנאים בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.    
   2. גיל מינימלי: 13 שנים                                     
  2. תמיכת לקוחות. לתמיכת לקוחות, עיין בדף זה.                                                      
 2. הונג קונג (hk):
  1. תנאים מוגדרים 
   1. חברת Oath החלה: 
    1. עבור Yahoo Answers, ‏Yahoo Auctions, ‏Yahoo Celebrity, ‏Yahoo Charity, ‏Yahoo Deals, ‏Yahoo Dictionary, ‏Yahoo Education, ‏Yahoo Finance, Yahoo Food, ‏Yahoo Groups, ‏Yahoo Mail, ‏‏Yahoo Movie, ‏Yahoo News, ‏Yahoo Search, ‏Yahoo Sports, ‏Yahoo Store, ‏Yahoo Style, ‏Yahoo Stylemen, ‏Yahoo Together, Yahoo Travel, ‏Yahoo TV, ‏Yahoo Weather ו-Aviate, חברת Oath החלה היא Yahoo! Hong Kong Limited )  כתובת: ‎15/F Lee Garden Two, 28 (Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong והתנאים הבאים חלים: (א) התנאים והיחסים בינך ובין Yahoo! Hong Kong Limited יהיו כפופים לחוקי הונג קונג ללא תלות בהוראות ברירת הדין, וכן (ב) אתה ו-Yahoo! Hong Kong Limited מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של הונג קונג.   
    2. לשירותים אחרים:   
     1. חברת Oath החלה היא חברת Oath שצוינה כספקית ביחס לשירות ספציפי, והתנאים והיחסים בינך ובין חברת Oath החלה יהיו כפופים לחוקי המקום שבו הוקמה חברת Oath  החלה; או              
     2. אם לא צוינה אף חברת Oath כספקית ביחס לשירות ספציפי, חברת Oath החלה היא Oath Inc.  כתובת: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, ולשירותים כאלה התנאים בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.                                    
   2.  גיל מינימלי: 13 שנים                                       
  2. תמיכת לקוחות. לתמיכת לקוחות, עיין בדף זה.       
 3. הודו: (in)          
  1. תנאים מוגדרים                  
   1. חברת Oath החלה:                                                          
    1. עבור Yahoo Answers, ‏Yahoo Celebrity, ‏Yahoo Cricket, ‏Yahoo Finance, ‏Yahoo Groups, ‏Yahoo Lifestyle, ‏Yahoo Mail, ‏‏Yahoo Movies, ‏Yahoo News, ‏Yahoo Search, ‏Yahoo Travel, ‏ו-Yahoo  Weather, חברת Oath החלה היא Yahoo India Private Limited (CIN: U72900MH2000PTC138698) כתובת: Unit No. ‎304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India) והתנאים הבאים חלים: (א) "גיל מינימלי" הוא 15 שנים, בתנאי שאם אתה בגילאי 15 עד 18 שנים, עליך לקבל רשות מהורה או מאפוטרופוס חוקי להשתמש בשירותים או להירשם לחשבון, (ב) עליך להיות בן 15 שנים לפחות כדי להסכים לתנאים שלנו, בתנאי שאם אתה בגילאי 15 עד 18 שנים, עליך לקבל רשות מהורה או מאפוטרופוס חוקי לעשות כן, (ג) התנאים והיחסים בינך ובין Yahoo India Private Limited  יהיו כפופים לחוקי הודו, ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים, וכן (ד) אתה ו Yahoo India Private Limited-מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במומביי, הודו.                 
    2. לשירותים אחרים:                     
     1. אם לא צוינה אף חברת Oath כספקית ביחס לשירות ספציפי, חברת Oath החלה היא Oath  (Inc כתובת: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 ,( ולשירותים כאלה התנאים בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.                     
     2. חברת Oath החלה היא חברת Oath שצוינה כספקית ביחס לשירות ספציפי, והתנאים והיחסים בינך ובין חברת Oath החלה יהיו כפופים לחוקי המקום שבו הוקמה חברת Oath החלה; או
  2. תמיכת לקוחות. לתמיכת לקוחות, עיין בדף זה.
  3. נציב תלונות הציבור של Yahoo בהודו. כדי לפנות אל נציב תלונות הציבור של Yahoo בהודו, בקר בכתובת בדף זה.        
  4. לחץ כאן לצו חשוב של בית המשפט העליון שהועבר על ידי בית המשפט העליון של הודו בקשר לאיסור על פרסום בכפוף לחוק .PCPNDT, 1994.                                                  
 4. יפן (jp):
  1. תנאים מוגדרים       
   1. חברת Oath החלה:   
    1. עבור AutoBlog Japan, ‏TechCrunch Japan, ‏Engadget Japan, ‏Aol.jp, ו-AOL Mail, חברת Oath החלה היא Oath Japan KK כתובת: ‎2-27-25 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062 Japan.   
    2. למוצרים של המותג Yahoo Japan הנגישים ביפן: מוצרים אלה מסופקים על ידי צד שלישי.
    3. לכל השירותים האחרים, חברת Oath החלה היא Oath Inc.‎‎ (כתובת: ‎22000 AOL Way, Dulles, VA 20166)                                                                          
   2.  גיל מינימלי: 18 שנים (עם זאת, אם אתה בגילאי 18 עד 19 שנים, עליך לקבל רשות מהורה או אפוטרופוס חוקי כדי להסכים לתנאים וכדי להשתמש בשירות).                    
  2. ברירת דין. התנאים והיחסים בינך ובין Oath יהיו כפופים לחוקי יפן ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים.                         
  3. פורום. אתה ו-Oath כפופים לתחום השיפוט הבלעדי של בית המשפט של מחוז טוקיו, יפן.
  4. שינוי השירותים; שינוי תנאים אלה                    
   1. כשנשנה את השירותים בהתאם למפורט בסעיף 7(א) או כאשר נשנה תנאים אלה בהתאם לסעיף 12(ב), נודיע לך פרק זמן סביר מראש לפני ששינויים כלשהם יגרעו מזכויותיך או יגבילו באופן ממשי את הגישה שלך לשירותים או את השימוש שלך בהם.
   2. לגבי שינויים בתנאים אלה או בשירותים שעלינו לבצע כדי לעמוד בדרישות אבטחה, דרישות בטיחות, דרישות משפטיות או רגולציה, ייתכן שלא נוכל להודיע לך מראש, אך נודיע לך בהקדם האפשרי המעשי לאחר ביצוע שינוי כגון זה.      
  5. הגבלת החבות. דבר מתנאים אלה אינו פוגע בזכויות משפטיות שלהן אתה זכאי כצרכן, בכפוף לחוק היפני, שאינן ניתנות לשינוי בחוזה או לוותר עליהן. לכן, אם החוזה בנוגע לשימוש בשירותים בהתאם לתנאים אלה נחשב לחוזה לצרכן, בכפוף לחוק החוזה לצרכן של יפן, חלק מההחרגות וההגבלות בסעיף 9 של תנאים אלה לא יחולו עליך לגבי חבות הנובעת מהתנהגות בלתי הולמת או רשלנות חמורה של .Oath                       
  6. תמיכת לקוחות. לשירות לקוחות, עיין בדף הזה.             
 5. ניו זילנד (nz) :          
  1. תנאים מוגדרים                  
   1. חברת Oath החלה:                          
    1. עבור Yahoo Answers, ‏Yahoo Entertainment, ‏Yahoo Lifestyle, ‏Yahoo Mail, ‏‏Yahoo News, ‏Yahoo Search ו-Yahoo Sport, חברת Oath החלה היא Verizon Media New Zealand Limited) כתובת: Level 1, 22-28 Customs Street East, Auckland 1010 New Zealand) והתנאים הבאים יחולו: (א) התנאים והיחסים בינך ובין Verizon Media New Zealand Limited יהיו כפופים לחוקי ניו זילנד ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים, וכן (ב) אתה ו-Verizon Media New Zealand Limited מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בניו זילנד.
    2. לשירותים האחרים, חברת Oath החלה היא Oath Inc.‎) כתובת: 22000 AOL Way, Dulles, VA (20166, ולשירותים כאלה התנאים בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.             
   2. גיל מינימלי: 13 שנים        
  2. תמיכת לקוחות. לתמיכת לקוחות, עיין בדף זה.
 6. סינגפור ,(sg) אינדונזיה ,(id) מלזיה ,(my) הפיליפינים ,(ph) תאילנד ,(th) או וייטנאם :(vn)          
  1. תנאים מוגדרים                  
   1. חברת Oath החלה:                          
    1. עבור Yahoo Answers, ‏Yahoo Calendar, ‏Yahoo Celebrity, ‏Yahoo Finance, ‏Yahoo Groups, ‏Yahoo Mail, ‏Yahoo News, ‏Yahoo Search, ‏Yahoo Style, Yahoo Together, ‏Yahoo Travel, ‏Yahoo TV, ‏Yahoo Weather ו-Aviate, חברת Oath החלה היא Yahoo! Asia Pacific Pte.‎ Ltd כתובת: ‎60 Anson Road, #12-01 Mapletree Anson, Singapore 079914 והתנאים הבאים חלים: (א) התנאים והיחסים בינך ובין Yahoo! Asia Pacific Pte.‎ Ltd.  יהיו כפופים לחוקי סינגפור ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים, וכן (ב) אתה ו-Yahoo! Asia Pacific Pte.‎ Ltd. מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בסינגפור.
    2. לשירותים אחרים:                                  
     1. חברת Oath החלה היא חברת Oath שצוינה כספקית ביחס לשירות ספציפי, והתנאים והיחסים בינך ובין חברת Oath החלה יהיו כפופים לחוקי המקום שבו הוקמה חברת Oath  החלה; או
     2. אם לא צוינה אף חברת Oath כספקית ביחס לשירות ספציפי, חברת Oath החלה היא Oath Inc. ) כתובת: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 ), ולשירותים כאלה התנאים בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.                                                
   2. גיל מינימלי: 13 שנים     
  2. תמיכת לקוחות. להלן קישורים לתמיכת לקוחות.                  
   1. סינגפור
   2. אינדונזיה
   3. מלזיה
   4. הפיליפינים
   5. תאילנד
   6. וייטנאם                        
 7. טייוואן :(tw)          
  1. תנאים מוגדרים               
   1. חברת Oath החלה:                         
    1. עבור Yahoo Answers, ‏Yahoo Auctions, ‏Yahoo Autos, ‏Yahoo Charity, ‏Yahoo Dictionary, ‏Yahoo Esports, ‏Yahoo Finance, ‏‏Yahoo Games, ‏Yahoo Groups, ‏Yahoo House, ‏Yahoo Mail, ‏‏Yahoo Money, ‏Yahoo Movies, ‏Yahoo News, ‏Yahoo Search, ‏Yahoo Shopping, ‏Yahoo Sports, ‏Yahoo Stock, ‏Yahoo Store Marketplace, ‏Yahoo Style, Yahoo Together, ‏Yahoo Travel, ‏Yahoo TV, ‏Yahoo Weather ו-Aviate,  חברת Oath החלה היא Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (כתובת: 14F No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) והתנאים הבאים חלים: (א) התנאים והיחסים בינך ובין Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch יהיו כפופים לחוקי הרפובליקה של סין ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים, וכן (ב) אתה ו-Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch מסכים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית על בית המשפט המחוזי של טייפה שבטייוואן, הרפובליקה של סין.
    2. לשירותים אחרים:                                  
     1. חברת Oath החלה היא חברת Oath שצוינה כספקית ביחס לשירות ספציפי, והתנאים והיחסים בינך ובין חברת Oath החלה יהיו כפופים לחוקי המקום שבו הוקמה חברת Oath  החלה; או
     2. אם לא צוינה אף חברת Oath כספקית ביחס לשירות ספציפי, חברת Oath החלה היא  Oath Inc. (כתובת: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 , ) ולשירותים כאלה התנאים בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.                                                            
   2. גיל מינימלי: 13 שנים        
  2. תמיכת לקוחות. לתמיכת לקוחות, עיין בדף זה.

אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

 1. אירופה, המזרח התיכון ואפריקה          
  1. תנאים מוגדרים                           
   1. חברת Oath החלה: Oath (EMEA) Limited) כתובת: ‎5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)
   2. גיל מינימלי: עבור מדינות החברות באיחוד האירופי הגיל המינימלי הנו 16 שנים או גיל נמוך יותר אם במדינה החברה הרלוונטית מותר לך להסכים לאיסוף מידע אישי אודותיך מתחת לגיל זה. מחוץ למדינות האיחוד האירופי הגיל המינימלי הנו 13 שנים.                                      
  2. ברירת דין. תנאים אלה והפעלתם, הפרשנות או יצירתם, והיחסים בין הצדדים, לרבות כל טענה או מחלוקת שעלולה להתהוות בין הצדדים (לרבות טענות או מחלוקות שאינן חוזיות) יהיו כפופים לחוקי אירלנד ללא תלות בהוראות ברירת הדין.
  3. פורום. פרט להיקף המפורט בפסקה (ד) להלן, אתה ו-Oath מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט האיריים ביחס לכל מחלוקת או טענה הנובעת מתנאים אלה או הקשורה אליהם או להפעלתם, הפרשנות שלהם או יצירתם (לרבות מחלוקות או טענות שאינן חוזיות). במקרים כגון אלה, אתה ו-Oath מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט באירלנד, ומסכימים לוותר על כל ההתנגדויות להפעלת סמכות השיפוט על הצדדים על ידי בתי משפט כאלה ועל מיקומם של בתי משפט כאלה.
  4. אם אתה גר במדינה המשתייכת לאיחוד האירופי, מתנאים אלה, לרבות פסקאות (ב) ו-(ג) להלן, לא יפגעו בזכותך להסתמך על כל חוק מחייב מקומי חל של תנאי סמכות השיפוט שלא ניתן לשינוי על ידי החוזה. הנציבות האירופית מספקת פלטפורמה מקוונת לפתירת מחלוקות, שניתן לגשת אליה בכתובת https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. תמיכת לקוחות. להלן קישורים לתמיכת לקוחות.                
   1. אירלנד
   2. בריטניה
   3. גרמניה
   4. צרפת
   5. ספרד
   6. איטליה
   7. כל המדינות האחרות
  6. שינוי השירותים; שינוי תנאים אלה                          
   1. כאשר נשנה את השירותים כמפורט בסעיף 7(א), או כאשר נשנה תנאים אלה בהתאם לסעיף 12(ב), נודיע לך תוך פרק זמן סביר מראש על שינויים שייפגעו בצורה ממשית במשתמשים שלנו או שיגבילו באופן ממשי את הגישה לשירותים או השימוש בהם. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר תאריך הכניסה לתוקף של שינויים כאלה פירושו שאתה מסכים לשירותים או לתנאים שהשתנו.
   2. לשינויים בתנאים או בשירותים שעלינו לבצע כדי לעמוד בדרישות אבטחה, דרישות בטיחות, דרישות משפטיות או רגולציה, ייתכן שלא נוכל להודיע לך מראש אך נודיע לך בהקדם האפשרי המעשי.          
  7. אם בחשבונך יופיעו תקופות ארוכות של חוסר פעילות בהתאם למדיניות שלנו למחיקת חשבונות.                                
   1. למרות סעיף המשנה (ו) לעיל ומבלי לפגוע בזכויותיך על פי חוק, אנחנו עשויים, ללא הודעה מראש, להשעות או לבטל את חשבונך באופן זמני או לצמיתות או שנציב מגבלות או שנגביל את הגישה שלך לחלקים בחשבונך או לכל החשבון או השירותים:                              
    1. עקב בעיות טכניות או בעיות אבטחה לא צפויות; או                                
    2. בתגובה לבקשות מרשויות החוק או סוכנויות ממשלתיות אחרות בכפוף להליך משפטי תקין
    3. אם תפר או אם לדעתנו אתה עומד להפר את התנאים, לרבות הסכמים, מדיניות או הנחיות כלולים בהם
    4. הודעה על ביטול, השעיה או הגבלה של השירותים או של חשב
  8. אם נשעה לצמיתות או נסגור את חשבונך, נודיע לך על כך מראש ונאפשר לך פרק זמן סביר לגשת למידע, קבצים ותוכן המשויכים לחשבונך ולשמור אותם, אלא אם יש לנו סיבה להאמין שהמשך הגישה לחשבונך יפר תנאים משפטיים חלים, בקשות של רשויות החוק או סוכנויות אחרות או יגרמו נזק לנו או לגורמי צד שלישי.
  9. תקופת צינון לצרכנים באיחוד האירופי. ההתניות הבאות משלימות את סעיף 11 (שירותים מבוססי תשלום וחיובים).
   1. אם אתה צרכן המתגורר באיחוד האירופי, תוכל לבטל את השירות מבוסס התשלום מבלי לתת סיבה לכך בתוך 14 יום ממועד סיום החוזה.תוכל ליידע אותנו על-ידי מילוי ושליחה של טופס זה או אם אין לך כל אפשרות אחרת, על-ידי שליחת טופס זה אלינו בדואר.עליך לשלוח אלינו את הודעתך לפני תום תקופת הביטול של 14 יום.
   2. חריגות. אם רכשת תוכן דיגיטלי שאינו מסופק באמצעי מוחשי על ידנו, אתה מסכים שתקופת הביטול תפוג מיד לאחר שתתחיל להוריד או להזרים את התוכן הדיגיטלי.
   3. החזרים. נחזיר את כל התשלומים שהתקבלו ממך על השירות מבוסס התשלום, לא יאוחר מ-14 יום מהיום שבו קיבלנו את הודעת הביטול שלך. אלא אם תסכים מפורשות אחרת נשתמש באותו אמצעי תשלום ששימש בעסקה הראשונית. אתה מסכים שאם תתחיל להשתמש בשירות מבוסס תשלום לפני סיום תקופת הביטול, תישא בחבות על כל החיובים שנצברו עד לתאריך הביטול.         
  10. חידוש אוטומטי. בנוסף לסעיף 11(b)(v) , התנאים הבאים יחולו: אם המינוי שלך מתחדש באופן אוטומטי והמחיר עלה, תקבל הודעה על התעריף החדש ותוכל לסיים את המינוי תוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה. במקרה כזה, התעריף החדש לא ייכנס לתוקף והמינוי שלך יסתיים בסוף התקופה.       
  11. החרגות והגבלות חבות. דבר מהתנאים לא יפגע בזכויות משפטיות שלהן אתה זכאי כצרכן, בכפוף לחוק האירי וחוקי האיחוד האירופי שלא ניתן לשנות מבחינה חוזית או לוותר עליו. לכן, חלק מההחרגות וההגבלות בסעיף 8 ו-9 בתנאים לא יחולו עליך אם אתה צרכן המתגורר במדינה המשתייכת לאיחוד האירופי.      
  12. חבות שלנו. למרות סעיף 9, אנו מקבלים את האחריות על ייצוגי הונאה שנעשו על ידנו או אם תיפצע או תמות כתוצאה ישירה מהרשלנות שלנו בקשר לשירותים.
  13. נאים נוספים למשתמשים באיטליה ניתן למצוא כאן.
  14. תנאים נוספים למשתמשים בגרמניה ניתן למצוא כאן.           

עודכן לאחרונה: מאי 2019