Μεταφορά δεδομένων

Δεσμευόμαστε για την εξασφάλιση της προστασίας των πληροφοριών σας και εφαρμόζουμε δικλείδες ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων που έχουμε λάβει και των βημάτων που μπορείτε να λάβετε εσείς για την προστασία της ασφάλειας, διαβάστε την ενότητα Ασφάλεια στη Yahoo.

Μεταφορές προσωπικών δεδομένων από τον ΕΟΧ 

Η Oath ενδέχεται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αναφορικά με πρόσωπα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») και ενδέχεται να μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου Oath
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες εκτός του ΕΟΧ έχουν διαφορετική νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των δεδομένων και κανονισμούς αναφορικά με την πρόσβαση κρατικών φορέων σε πληροφορίες. Εάν η έδρα σας βρίσκεται εντός ΕΟΧ, όταν τα δεδομένα σας μετακινούνται από τη χώρα της έδρας σας προς τρίτη χώρα, εκτός του ΕΟΧ, ορισμένες από αυτές τις χώρες ενδέχεται να μην έχουν τις ίδιες ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δεδομένων με τη δική σας χώρα. 

Στην έκταση που η Oath θεωρείται ότι μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με εσάς εκτός του ΕΟΧ, η Oath επαφίεται ξεχωριστά, εναλλακτικά και ανεξάρτητα στο παρακάτω νομικό υπόβαθρο για τη μεταβίβαση των δεδομένων σας: 

Τυπικές συμβατικές ρήτρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει τυποποιημένες Ρήτρες περί προστασίας των δεδομένων, οι οποίες παρέχουν ασφαλιστικές δικλείδες για τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ. Συχνά εφαρμόζουμε τις Ρήτρες αυτές κατά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς προς συνδεόμενες εταιρείες. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που εφαρμόζουμε, εδώ.Συμβατική αναγκαιότητα. Μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε ή όχι να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε τους Όρους παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουμε, οι οποίοι προσδιορίζουν τους όρους της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ μας. Καθώς δραστηριοποιούμαστε σε διάφορες χώρες σε όλον τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών) και χρησιμοποιούμε τεχνική υποδομή σε αυτές τις χώρες, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας σε εσάς, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουμε συνάψει, ενδέχεται να χρειάζεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε άλλες δικαιοδοσίες, όπου απαιτείται. Δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας χωρίς να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Privacy Shield Ορισμένες από τις εταιρείες στις οποίες ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να είναι πιστοποιημένες να λαμβάνουν τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Privacy Shield.