Προωθητικές ενέργειες στην Oath

Οι προωθητικές ενέργειες, όπως τα λαχεία, οι διαγωνισμοί ή οι προσφορές, που φιλοξενούνται στην Oath μπορούν να επιχορηγούνται από την Oath, από τρίτους ή να συνεπιχορηγούνται από την Oath και τρίτους. Η Oath ενδέχεται επίσης να επιχορηγεί ή να συνεπιχορηγεί προωθητικές ενέργειες που φιλοξενούνται από τρίτους. Όταν συμμετέχετε σε μια προωθητική ενέργεια, υπόκειστε στους επίσημους κανόνες αυτής της προωθητικής ενέργειας, οι οποίοι μπορεί να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου που σχετίζονται με αυτήν την προωθητική ενέργεια.

Πρακτικές συλλογής και χρήσης πληροφοριών

  • Επιπλέον των απαιτήσεων επιλεξιμότητας που περιέχουν οι επίσημοι κανόνες μιας προωθητικής ενέργειας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως το όνομα, τη διεύθυνση e-mail, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας, ως προϋπόθεση για να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια.
  • Εμείς, ως εκπρόσωποί σας, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προωθητική ενέργεια που έχετε καταχωρίσει, με στόχο τη διαχείριση της προωθητικής ενέργειας, την παροχή ενημερώσεων κατάστασης ή για άλλους σκοπούς που προσδιορίζονται στους επίσημους κανόνες της προωθητικής ενέργειας.

Πρακτικές κοινοποίησης και αποκάλυψης πληροφοριών

  • Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να κοινοποιήσουμε τις δικές σας πληροφορίες σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους επίσημους κανόνες της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας.
  • Εάν επιλέξετε την κοινοποίηση πληροφοριών, θα υπάρξει μια ειδοποίηση πριν από τον χρόνο συλλογής ή/και μεταφοράς των δεδομένων. Η ειδοποίηση μπορεί να παρέχεται στο έντυπο καταχώρισης ή/και στους επίσημους κανόνες της προωθητικής ενέργειας.
  • Οι τρίτοι που φιλοξενούν προωθητικές ενέργειες μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μεμονωμένα ή σε συνεργασία με την Oath. Σε περίπτωση που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται πληροφορίες από τρίτον, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του τρίτου για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζει αναφορικά με τις πληροφορίες.