Защо тази реклама?

За потребители

  • Сайтовете и приложенията, които използвате, работят съвместно с онлайн рекламни компании, за да Ви осигурят възможно най-подходяща и полезна реклама. Персонализирането може да бъде повлияно от различни фактори, като например съдържанието на сайта или приложението, които използвате, предоставената от Вас информация, минали търсения, които сте провели, какво Ви препоръчват приятелите или контактите Ви, приложенията на устройството Ви или на база на другите Ви интереси. Прочетете за практиките на Oath за поверителност и реклама, за да научите още за това как Oath избира рекламите, които виждате.

Кой е публикувал тази реклама?

Защо се показа тази реклама?

  • Някои фактори, като например Вашата дейност, търсенията, демографските данни, приложенията на устройството Ви и информацията за местоположението, може да се използват за избор на рекламите, които виждате.

Какви възможности за избор имам?

  • Управлявайте категориите за рекламиране въз основа на интереси или се откажете от всички категории от Oath.
  • Вижте другите ни контроли за поверителност.
  • Посетете Инициативата за мрежова реклама (САЩ) и Изборите на реклами на Съюза за дигитално рекламиранеAd Choices – DAA (САЩ), EDAA (ЕС),DAAC (Канада), ADAA (Австралия/Нова Зеландия), за да видите опциите за отказване от други участващи компании.
  • Разгледайте други контроли и инструменти, които Ви помагат да настроите и поддържате изборите си на поверителност.